Title: Prostředky sémantického webu v uživatelském rozhraní pro správu elektrofyziologických experimentů
Other Titles: Semantic web resources in user interface for managing electrophysiological experiments
Authors: Palcút, Jan
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Brůha Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41751
Keywords: sémantický web;eeg experimenty;datové standardy;webová aplikace;nix;json-ld;rdf;sparql;framework django
Keywords in different language: semantic web;eeg experiments;data standards;web application;nix;json-ld;rdf;sparql;framework django
Abstract: Cílem této práce je ověření použitelnosti technologií a jazyků sémantického webu při tvorbě aplikace pro správu elektrofyziologických experimentů. Aplikace umožní spravovat více experimentů stejného charakteristického typu najednou, zobrazovat jejich metadata a vyhledávat v nich. Teoretická část práce popisuje sémantický web, vybrané datové standardy pro elektrofyziologii a neuroinformatickou laboratoř Západočeské univerzity v Plzni. V analýze a návrhu aplikace je popsána specifikace požadavků, proveden výběr datového standardu a technologií k provedení řešení. Součástí návrhu je taktéž popis řešení zapsání metadat experimentů do nově navržené struktury. Na základě návrhu dochází k implementaci aplikace pro vybraný datový standard. Ověření funkčnosti aplikace proběhlo na experimentech různého typu.
Abstract in different language: The work aims to verify the applicability of technologies and languages of the semantic web in creating an application for the management of electrophysiological experiments. The application will allow us to manage multiple experiments of the same characteristic type at once, display their metadata, and search in them. The theoretical part of the work describes the semantic web, selected data standards for electrophysiology, and the neuroinformatics laboratory of the University of West Bohemia in Pilsen. The analysis and design of the application describe requirements' specifications and select the data standard and technologies to implement the solution. Part of the proposal is also a description of the solution of writing metadata of experiments into the newly designed structure. Based on the design, the application for the selected data standard is implemented. The functionality of the application was verified on experiments of various types.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
A17N0037Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce425,93 kBAdobe PDFView/Open
A17N0037Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce658,84 kBAdobe PDFView/Open
A17N0037Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce271,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.