Title: Energetické využívání pevné biomasy ve vztahu ke zdrojům na spalování uhlí
Other Titles: Energy use of solid biomass in relation to coal combustion sources
Authors: Kojzar, Lukáš
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41890
Keywords: biomasa;obnovitelné zdroje energie;fosilní paliva;energetická konverze;spalování;energie;kogenerace;teplárna;environmentální aspekty;čištění spalin;emise;uhlí
Keywords in different language: biomass;renewable energy sources;fossil fuels;energy conversion;combustion;energy;cogeneration;heating plant;environmental aspects;flue gas cleaning;emissions;coal
Abstract: Předkládaná bakalářská práce pojednává o možnostech využití tuhé biomasy ve vztahu k fosilní energetice. V první části je popsána biomasa jako taková, tedy její definice, druhy, podmínky vzniku a její možná úprava. Také je zde rozebráno, jaké možnosti se naskytují pro její efektivní spalování a výslednou úpravu spalin. Dále se zaobírá přímým srovnáním energetických, environmentálních a ekonomických aspektů obou zmíněných paliv včetně stoupajícího zastoupení spalování biomasy na úkor uhlí v České republice a ve světě. V závěru je návrh pro možné zvýšení účinnosti spalování biomasy z více možných pohledů. Jeden z těchto pohledů je technické provedení zařízení a dále pak samotné palivo a jeho úpravy, popřípadě efektivní využití celého životního cyklu.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with the possibilities of using solid biomass in relation to fossil energy. The first part describes the biomass as such, ie its definition, types, conditions of its origin and its possible adjustments. It also discusses what options are available for its efficient combustion and flue gas treatment. It also deals with a direct comparison of energy, environmental and economic aspects of both mentioned fuels, including the increasing share of biomass combustion at the expense of coal in the Czech Republic and in the world. In conclusion, there is a suggestion for a possible increase in the efficiency of biomass combustion from several possible perspectives. One of these perspectives is the technical design of the equipment, then the fuel itself and its adjustments and more efficient use of its life cycle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kojzar_Lukas.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
082295_oponent.pdfPosudek oponenta práce858,01 kBAdobe PDFView/Open
082295_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce936,12 kBAdobe PDFView/Open
082295_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce95,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.