Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSalcmanová, Eva
dc.contributor.authorSalcman, Václav
dc.date.accessioned2020-11-30T11:00:10Z-
dc.date.available2020-11-30T11:00:10Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSALCMANOVÁ, E., SALCMAN, V. New experiences in language preparation of the double degree programme students. In: INTED2019 Proceedings : 13th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2019. s. 4791-4796. ISBN 978-84-09-08619-1, ISSN 2340-1079.cs
dc.identifier.isbn978-84-09-08619-1
dc.identifier.issn2340-1079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42209
dc.description.abstractV akademickém roce 2018/19 byl na Fakultě pedagogické (Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika) a Fakultě humanitních studií (TU Chemnitz, Německo) otevřen první ročník studijního programu Doublee Degree v oboru „Pedagogika pohybové prevence“. V rámci optimalizace probíhá od počátku průběžná analýza potřeb a problémových oblastí. Vzhledem k tomu, že čeští studenti absolvují třetí semestr studia v německém jazykovém prostředí na TU Chemnitz, bylo nutné věnovat pozornosti jejich jazykové vybavenosti, zejména komunikačním dovednostem a kompetencím. Minimální jazyková úroveň požadovaná u příjímacího řízení byla A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Dle curricula je od prvního semestru zařazena rozšířená výuka německého jazyka v rozsahu dvou hodin týdně. Ihned na počátku se ukázalo, že se z hlediska jazykové vybavenosti jedná o velmi nesourodou skupinu. Z tohoto důvodu byla provedena hlubší analýza za účelem zjištění příčin této nesourodosti. Výsledky Diagnostického testu úrovně jazykových znalostí (Komárek, 2017) a dotazníkové šetření podpořily domněnku, že je nutné na tuto situaci reagovat. Skupina disponuje gramaticko-lexikálními znalostmi na požadované úrovni A1, ale komunikační kompetence a dovednosti jsou nedostatečné. Tento stav vedl k zavedení následujících opatření: Diferenciace a individualizace výuky; rozšíření výuky o dvě hodiny konverzace týdně s rodilým mluvčím s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností; samostudium s možností individuálních konzultací; úprava koncepce náplně kurzů německého jazyka v další fázi studia (odborná terminologie v německém jazyce, konverzace). Současně probíhá evaluace výše uvedených opatření. Výsledky této reflexe budou průběžně vyhodnocovány a budou podnětem další optimalizace tohoto mezinárodního multilinguálního projektu.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIATEDen
dc.relation.ispartofseriesINTED2019 Proceedings : 13th International Technology, Education and Development Conferenceen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© IATEDen
dc.subjectpoznatkycs
dc.subjectdouble degreecs
dc.subjectjazyková výukacs
dc.subjectheterogenita skupinycs
dc.subjectdiferenciacecs
dc.subjectindividualizacecs
dc.titleNew experiences in language preparation of the double degree programme studentsen
dc.title.alternativeNové poznatky v jazykové přípravě studentů programu Double Degreecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn the academic year 2018/19, the Faculty of Education (University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic) and the Faculty of Behavioural and Social Sciences (TU Chmenitz, Germany) opened the first year of the Doublee Degree study programme in the field of study titled "Teacher Training of Physical Prevention". Within the framework of optimisation, an ongoing analysis of needs and problem areas has been carried out since the beginning. With regard to the fact that Czech students will attend the third semester of their study in the German language environment at TU Chemnitz, it was necessary to pay attention to their language proficiency, especially communication skills and competences. According to the Common European Reference Framework, A1 level was the minimum language level required in recruitment procedures. According to the curriculum, the extensive German language teaching in the range of two hours a week was included to the first semester. Immediately at the beginning, it was shown that, in terms of language skills, this was a very heterogeneous group. For the said reason, to identify the causes of this heterogeneity, a deeper analysis has been performed. The results of the Language Level Proficiency Diagnostic Test (Komárek, 2017) and questionnaire surveys supported our assumption that a response has to be given to this situation. The grammar and lexical knowledge of the group achieves the required A1 level, but communication skills and competences are inadequate. This situation resulted in the implementation of the following measures: Differentiation and individualisation of teaching; extending teaching by two hours of conversation a week with a native speaker, with the emphasis on the development of communication skills; self-study with the possibility of individual consultations; adjustment of the concept of German language courses in the subsequent phase of study (professional German terminology and conversation). At the same time, the above measures are being evaluated. The results of this reflection will be evaluated on a continual basis and become a will surely give impetus to further optimisation of this international multilingual project.en
dc.subject.translatedexperienceen
dc.subject.translateddouble degreeen
dc.subject.translatedlanguage teachingen
dc.subject.translatedgroup heterogeneityen
dc.subject.translateddifferentiationen
dc.subject.translatedindividualisationen
dc.identifier.doi10.21125/inted.2019
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number536018104135
dc.identifier.obd43925847
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KNJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
INTED_VALENCIA_2019.pdf143,41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD