Title: Comparison of microstructure and mechanical properties of additively manufactured and conventional maraging steel
Other Titles: Srovnání mikrostruktury a mechanických vlastností aditivně vyrobené a konvenční maraging oceli
Authors: Kučerová, Ludmila
Kadlecová, Andrea
Zetková, Ivana
Citation: KUČEROVÁ, L., KADLECOVÁ, A., ZETKOVÁ, I. Comparison of microstructure and mechanical properties of additively manufactured and conventional maraging steel. In: Defect and Diffusion Forum. Baech: Trans Tech Publication Ltd., 2020. s. 133-138. ISBN 978-3-0357-3612-0 , ISSN 1012-0386.
Issue Date: 2020
Publisher: Trans Tech Publication Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85097632577
http://hdl.handle.net/11025/42386
ISBN: 978-3-0357-3612-0
ISSN: 1012-0386
Keywords: Maraging ocel;tepelné zpracování;mikrostruktura;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: Maraging steel;heat treatment;microstructure;mechanical properties
Abstract: Maraging ocel je slitina železa a niklu, která dosahuje velmi dobrých vlastností, jako jsou vysoká houževnatost, tvrdost, dobrá svařitelnost, vysoká pevnost a rozměrová stabilita během tepelného zpracování. V této práci, byla maraging ocel 18Ni300 vyrobena laserovém spékáním kovu. Jedná se o metodu aditivní technologie (AM), která vyrábí prototypy a funkční části. 3D CAD data se během tohoto procesu používají k vytvoření digitálního modelu součásti a vysoká intenzita laserového paprsku vytváří jemné kovové částice tavením vrstvu po vrstvě. Aditivně vyrobené vzorky byly tepelně zpracovány rozpouštěcím žíháním nebo precipitačním vytvrzením. Pro srovnání bylo stejné tepelné zpracování aplikováno také na vzorcích konvenční maraging oceli 18Ni300. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány světelnou a řádkovací elektronovou mikroskopií a mechanické vlastnosti byly získány měřením tvrdosti a tahovou zkouškou. U aditivně vyrobených vzorků byla pozorována buněčná mikrostruktura s homogenním chemickým složením, zatímco konvenční ocel sestávala z martenzitické mikrostruktury. Výsledné mechanické vlastnosti byly velmi podobné u obou typů ocelí stejného tepelného zpracování. Hodnoty pevnosti byly 839-900 MPa pro vzorky tepelně zpracované rozpouštěcím žíháním, vzorky po precipitačním vytvrzení měly hodnoty 1577-1711 MPa.
Abstract in different language: Maraging steel is an iron-nickel steel alloy which achieves very good material properties like high toughness, hardness, good weldability, high strength and dimensional stability during heat treatment. In this work, maraging steel 18Ni300 was manufactured by selective laser melting. It is a method of additive manufacturing (AM) technology, which are produce prototypes and functional parts. 3D CAD data are used during this process to provide a digital model of the part and the high intensity laser beam creates the parts by melting fine metallic particles together layer by layer. Additively manufactured samples were further heat treated by solution annealing or precipitation hardening. The same heat treatment was applied also to samples of conventional maraging steel 18Ni300, for a comparison. Resulting microstructures were analysed by light and scanning electron microscopy and mechanical properties were obtained by hardness measurement and tensile test. By additively manufactured samples were observed cell microstructures with homogeneous chemical composition, while conventional maraging steel were consisted of martensitic microstructures. Resulting mechanical properties were very similar for both steel types after the same heat treatment. The values of strength were 839-900 MPa for samples heat treated by solution annealing, the samples after precipitation hardening had values 1577 – 1711 MPa.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Trans Tech Publication
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
omparison of Microstructure and mechanical.pdf3,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD