Title: European benchmarking of determinants of profitability for companies with accrual accounting in the agricultural sector
Other Titles: Evropské srovnání determinantů ziskovosti pro společnosti s akruálním účetnictvím v zemědělském sektoru
Authors: Beyer, Dirk
Hinke, Jana
Citation: BEYER, D., HINKE, J. European benchmarking of determinants of profitability for companies with accrual accounting in the agricultural sector. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 2020, roč. 66, č. 11, s. 477-488. ISSN 0139-570X.
Issue Date: 2020
Publisher: Czech Academy of Agricultural Sciences
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85096764480
http://hdl.handle.net/11025/42584
ISSN: 0139-570X
Keywords: Agropodnikání;srovnávací analýza;návratnost použitého kapitálu;návratnost kapitálu;návratnost prodeje;přidaná hodnota;analýza rozptylu.
Keywords in different language: Agribusiness;comparative analysis;return on capital employed;return on equity;return on sales;value added;variance analysis.
Abstract: V této studii jsou analyzovány rozdíly v běžných měřítcích ziskovosti, jako je návratnost tržeb, návratnost použitého kapitálu a návratnost vlastního kapitálu, a to v zemědělských firmách s akruálním účetnictvím v 10 evropských zemích. Výsledné rozdíly v ziskovosti se člení pomocí metody aditivního rozkladu, která řeší kvantifikovaný dopad několika ovlivňujících faktorů. Tento přístup je založen na poměrovém systému, který se řídí zásadami identity DuPont. Podle obecného záměru srovnávání poskytuje vedoucí země ve vzorku pro každé měření ziskovosti relevantní referenční bod představující osvědčené postupy. Tento přístup poskytuje vhled do konkrétních komparativních silných a slabých stránek zemědělských podniků v zemích zařazených do vzorku a naznačuje užitečné výchozí body pro účinná zlepšení. Kromě operací vytvářejících hodnotu to zahrnuje zejména produktivitu práce, efektivní využívání fixních aktiv a míru financování dluhu.
Abstract in different language: In this study, differences in common measures of profitability, such as return on sales, return on capital employed and return on equity, are analysed in agricultural firms with accrual accounting in 10 European countries. The resulting differences in profitability are broken down using an additive decomposition method, which addresses the quantified impact of several affecting factors. This approach is based on a ratio system, which follows the princi-ples of the DuPont identity. According to the general intention of benchmarking, the leading country within the sample for each measure of profitability provides the relevant reference point, representing best practice. This approach provides insight into the specific comparative strengths and weak-nesses of the agribusinesses in the countries within the sample and indicates useful starting points for effective improvements. In addition to the value-creating operations, this involves, in particular, labour productivity, the efficient use of fixed assets and the degree of debt fi-nancing.
Rights: © Czech Academy of Agricultural Sciences
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
128_2020-AGRICECON.pdf306,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD