Title: Promotional Effect of Manganese on Selective Catalytic Reduction of NO by CO in the Presence of Excess O-2 over M@La-Fe/AC (M = Mn, Ce) Catalyst
Other Titles: Podpůrný vliv manganu na selektivní katalytickou redukci NO oxidem uhelnatým v přítomnosti zvýšeného množství kyslíku na katalytickém materiálu M@La–Fe/AC (M = Mn, Ce)
Authors: Gholami, Fatemeh
Gholami, Zahra
Tomáš, Martin
Vavruňková, Veronika
Mirzaei, Somayeh
Vakili, Mohammadtaghi
Citation: GHOLAMI, F., GHOLAMI, Z., TOMÁŠ, M., VAVRUŇKOVÁ, V., MIRZAEI, S., VAKILI, M. Promotional Effect of Manganese on Selective Catalytic Reduction of NO by CO in the Presence of Excess O-2 over M@La-Fe/AC (M = Mn, Ce) Catalyst. CATALYSTS, 2020, roč. 10, č. 11. ISSN 2073-4344.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85096209055
http://hdl.handle.net/11025/42659
ISSN: 2073-4344
Keywords: redukce NO;CO-SCR;Mn promotor;La-Fe/AC katalytický materiál;zvýšená koncentrace kyslíku;znečištění vzduchu
Keywords in different language: NO reduction;CO-SCR;Mn promoter;La-Fe/AC catalyst;excess oxygen;air pollution
Abstract: Studie je zaměřena na účinnost katalytických reakcí La-Fe/AC pro selektivní katalytickou redukci (SCR) NO oxidem uhelnatým (CO). Zvýšený podíl lanthanu vedl ke zvýšení poměru Fe2+/Fe3+ a množství povrchových kyslíkových vakancí (SOV), což zvýšilo i účinnost katalýzy. Po implementaci promotorů La3-Fe1/aktivní uhlík (AC) došlo ke změně katalytické aktivity v důsledku pozměněné elektronické struktury. Zvýšení poměru Fe2+/Fe3+ po implementaci promotoru je pravděpodobně důsledkem dodatečné synergetické interakce M (mangan nebo cerium) a Fe skrze redoxní rovnováhu M(3+)+ Fe(3+)↔M(4+)+ Fe(2+). Tato interakce pravděpodobně zvýšila účinnost redoxního cyklu, zlepšila tvorbu SOV, usnadnila rozklad NO a zrychlila proces CO-SCR. Zvýšené množství kyslíku zlepšilo tvorbu C(O) komplexů a aktivaci kovových center katalytického materiálu. Materiál Mn@La3-Fe1/AC vykazuje skvělou přeměnu NO s účinností 93,8% při 400°C a v přítomnosti 10% kyslíku. Vysoká katalytická účinnost MnOx a přenos náboje usnadněný pomocí Mn3+ a Mn4+ může zvýšit množství SOV a zlepšit katalytické vlastnosti.CZ redukce NO; CO-SCR; Mn promotor; La-Fe/AC katalytický materiál; zvýšená koncentrace kyslíku; znečištění vzduchu
Abstract in different language: The catalytic performance of a series of La-Fe/AC catalysts was studied for the selective catalytic reduction (SCR) of NO by CO. With the increase in La content, the Fe2+/Fe3+ratio and amount of surface oxygen vacancies (SOV) in the catalysts increased; thus the catalytic activity improved. Incorporating the promoters to La3-Fe1/active carbon (AC) catalyst could affect the catalyst activity by changing the electronic structure. The increase in Fe2+/Fe3+ratio after the promoter addition is possibly due to the extra synergistic interaction of M (Mn and Ce) and Fe through the redox equilibrium of M(3+)+ Fe(3+)↔M(4+)+ Fe(2+). This phenomenon could have improved the redox cycle, enhanced the SOV formation, facilitated NO decomposition, and accelerated the CO-SCR process. The presence of O2 enhanced the formation of the C(O) complex and improved the activation of the metal site. Mn@La3-Fe1/AC catalyst revealed an excellent NO conversion of 93.8% at 400 °C in the presence of 10% oxygen. The high catalytic performance of MnOx and double exchange behavior of Mn3+and Mn4+ can increase the number of SOV and improve the catalytic redox properties.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (RAM)
Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GHOLAMI_catalysts-10-01322.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD