Title: Virtual Hotel – Gamification in the Management of Tourism Education
Other Titles: Virtuální Hotel - Gamifikace v řízení vzdělávání v cestovním ruchu
Authors: Poulová, Petra
Černá, Miloslava
Malý, Filip
Kozel, Tomáš
Kříž, Pavel
Hamtitová, Jana
Hán, Jan
Ulrych, Zdeněk
Citation: POULOVÁ, P., ČERNÁ, M., MALÝ, F., KOZEL, T., KŘÍŽ, P., HAMTITOVÁ, J., HÁN, J., ULRYCH, Z. Virtual Hotel – Gamification in the Management of Tourism Education. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer, 2020. s. 773-781. ISBN 978-3-030-52574-3, ISSN 2194-5357.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85090099344
http://hdl.handle.net/11025/42680
ISBN: 978-3-030-52574-3
ISSN: 2194-5357
Keywords: Aplikace;Smíšené učení;E-learning;Vzdělání;Hra;Proces;Simulace;Chytré zařízení
Keywords in different language: Application;Blended learning;E-learning;Education;Game;Process;Simulation;Smart device
Abstract: Zažíváme rostoucí interakce mezi jednotlivci a inteligentním prostředím, ať už jde o interakci inteligentních zařízení během běžných činností nebo výuku / učení. Roste důraz na to, aby učitelé předávali své znalosti a zkušenosti studentům, aby se studenti více angažovali, protože studenti očekávají větší interakci a komunikaci v online světě. Virtuální svět je typ online komunity, která je primárně formou počítačově simulovaného prostředí, které uživatelé mohou používat, vytvářet a propojovat určité objekty. V současné době existují po celém světě některé školy a vzdělávací instituce, které poskytují příležitost zúčastnit se části školení pomocí simulačních her. V této práci budou popsány simulátory a jejich možnosti spolu s příklady využití virtuální reality pro vzdělávací účely.
Abstract in different language: We are experiencing increasing interactions between individuals and smart environments, whether it is the interaction of smart devices during ordinary activities or teaching/learning. There is growing emphasis on teachers in passing their knowledge and experience to students to get students more engaged because students expect more interaction and communication in the online world. The virtual world is the type of online community, which is primarily a form of computer-simulated environment that users can use, create, and interconnect certain objects. Currently, there are some schools and educational institutions around the world providing the opportunity to attend part of the training courses using simulation games. Simulators and their possibilities will be described in this work together with examples of utilization of virtual reality for educational purposes.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Virtual Hotel final.pdf648,89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD