Title: Influence of the quality of models made by additive technologies on the quality of castings cast by investment casting
Other Titles: Vliv kvality modelů vytvořených aditivními technologiemi na kvalitu odlitků vyrobených odléváním na vytavitelný model
Authors: Bricín, David
Votava, Filip
Kubátová, Dana
Kříž, Antonín
Citation: BRICÍN, D., VOTAVA, F., KUBÁTOVÁ, D., KŘÍŽ, A. Influence of the quality of models made by additive technologies on the quality of castings cast by investment casting. In: 31th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation. Viena: DAAAM International, 2020. s. 0467-0476. ISBN 978-3-902734-29-7, ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2020
Publisher: DAAAM International
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85098137529
http://hdl.handle.net/11025/42785
ISBN: 978-3-902734-29-7
ISSN: 1726-9679
Keywords: Porozita;povrchová drsnost;lití na vytavitelný model;aditivní technologie
Keywords in different language: Porosity;surface roughness;investment casting;AM technologies
Abstract: Článek se zabývá problematikou aplikace aditivních technologií (AM) v procesu výroby odlitků vyráběných metodou lití na vytavitelný model. AM technologie SLA, FDM nebo PolyJet byly použity k vytvoření modelů odlitku z různých polymerních materiálů. U vytvořených modelů byl stanoven profil jejich drsnosti a provedena zkouška jejich spalitelnosti při procesu výpalu formy. Po provedení těchto zkoušek došlo po zaformování připravených modelů a výpalu formy k odliti vybrané slitiny kovu. Konečná kvalita vytvořených odlitků pak byla hodnocena pomocí metalografické analýzy s využitím technik SM, SEM a RTG. Na základě vyhodnocení získaných dat pak bylo například možné uvést, že pracnost opracování odlitku po jeho odlití stoupá s podílem popelovin, které vznikají při procesu výpalu formy a je dále závislá na kvalitě povrchu vytvořeného modelu.
Abstract in different language: The article deals with the use of additive technologies (AM) to produce a fusible model for a casting. AM technologies SLA, FDM, or PolyJet have been used to create models of castings of musical instrument keys from various polymeric materials. The roughness profiles of the models were determined and their combustibility during the mould firing process was tested. After these tests, moulds were made from the models, the moulds were fired, and the casting was made using the selected metal alloy. The final quality of the castings was then evaluated by metallographic analysis using SM, SEM, and X-ray techniques. Evaluation of the results revealed for example that the laboriousness of machining the casting increases with the proportion of ash which arises during the firing process of the mould and is further dependent on the surface quality of the model.
Rights: © DAAAM International
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bricin_02_DAAAM_2020.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD