Title: Evaluation of the performance of Czech agriculture
Other Titles: Hodnocení výkonnosti českého zemědělství
Authors: Kašparová, Kateřina
Svoboda, Roman
Severová, Lucie
Hinke, Jana
Citation: KAŠPAROVÁ, K. SVOBODA, R. SEVEROVÁ, L. HINKE, J. Evaluation of the performance of Czech agriculture. Indian Journal Of Agricultural Research, 2019, roč. 53, č. 5, s. 522-528. ISSN 0367-8245.
Issue Date: 2019
Publisher: Agricultural Research Communication Centre
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85081390479
http://hdl.handle.net/11025/43005
ISSN: 0367-8245
Keywords: Zemědělství, změna klimatu, Česká republika, výroba, zisk, dotace.
Keywords in different language: Agriculture, Climate change, Czech Republic, Production, Profit, Subsidies.
Abstract: Zemědělství v České republice je jedním z hlavních sektorů ekonomiky, neboť představuje podstatný podíl základních potravinových požadavků obyvatelstva. Důležitou součástí produkce zemědělských podniků jsou hospodářská zvířata, zejména z důvodu efektivního využití rostlinné výroby jako zdroje všech druhů krmiv pro zvířata. Je také prokázáno, že živočišná výroba hraje významnou roli při tvorbě a pěstování krajiny. České zemědělství se díky výraznému nárůstu dotací do EU zapojilo do čerpání dotací. Cílem příspěvku je ukázat dopady globalizace ekonomiky a změny klimatu na ekonomickou výkonnost zemědělských podniků v ČR. Vážné důsledky globální změny klimatu jsou již patrné a jejich intenzita poroste s pokračujícím oteplováním planety.
Abstract in different language: Agriculture in the Czech Republic is one of major sectors of the economy, as it provides a substantial share of the basicfood requirements of the population. An important part of agricultural companies’ production consists of livestock, especiallybecause of the effective use of crop production as a source of all kinds of animal feed. It is also proven that livestockproduction plays a significant role in the creation and cultivation of the landscape. Czech agriculture has shown a profitsince joining the EU thanks to a significant increase in subsidies. The aim of this paper is to show the impacts of theglobalization of the economy and climate change on the economic performance of agricultural companies in the CzechRepublic. Serious consequences of global climate change are already evident, and their intensity will grow with the ongoingwarming of the planet.
Rights: Plný text není přístupný.
© Agricultural Research Communication Centre
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KFU)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD