Title: Vorfeldbesetzung im Wirtschaftsdeutschen unter Anwendung des topologischen Satzmodells
Other Titles: Obsazování pozice před časovaným slovesem (tzv. Vorfeld) v hospodářské němčině při využití topologického větného modelu
Authors: Vávra, Zdeněk
Citation: VÁVRA, Z. Vorfeldbesetzung im Wirtschaftsdeutschen unter Anwendung des topologischen Satzmodells. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica, 2020, roč. č. 27, s. 95-106. ISSN 1803-408X.
Issue Date: 2020
Publisher: University of Ostrava
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43049
ISSN: 1803-408X
Keywords: hospodářská němčina;syntax;topologický větný model;didaktické metody;Vorfeld (pozice před časovaným slovesem)
Keywords in different language: Wirtschaftsdeutsch;Syntax;Vorfeldbesetzung;didaktische Methoden;topologisches Satzmodell
Abstract: Autor analyzuje 50 článků z oblasti hospodářské němčiny a 50 textů vytvořených studenty hospodářské němčiny. Jsou představena specifika v obsazování pozice před časovaným slovesem (tzv. Vorfeld), k čemuž autor využívá Drachova topologického větného modelu. Slovosled je zkoumán v těchto typech textů: články v novinách a odborných časopisech, učebnice hospodářské němčiny, studentské eseje a bakalářské práce. Autor formuluje hypotézu, že studenti častěji obsazují Vorfeld podmětem, zatímco v autentických německých odborných textech jsou obvyklé v této pozici i příslovečná určení nebo předmět. Jsou navrženy didaktické postupy, které mají přispět k osvojení přirozeného slovosledu v německém jazyce.
Der Autor analysiert 50 Artikel aus dem Bereich des Wirtschaftsdeutschen und 50 von Studenten des Wirtschaftsdeutschen erstellte Texte. Es werden die Besonderheiten bei der Vorfeldbesetzung im Allgemeinen behandelt, wobei sich der Autor des topologischen Satzmodells von Drach bedient. Die folgenden Textsorten werden untersucht: Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Lehrbücher des Wirtschaftsdeutschen, studentische Aufsätze und Bachelorarbeiten. Der Autor stellt die Hypothese auf, dass die Studenten das Vorfeld häufiger mit dem Subjekt besetzen, als es in den authentischen deutschen Fachtexten der Fall ist, wo auch Adverbialien und Objekte im Vorfeld üblich sind. Es werden didaktische Methoden eruiert, die zur Beherrschung der natürlichen Wortfolge beitragen können.
Rights: © University of Ostrava
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SG_27_vavra.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD