Title: Imunity státních představitelů před cizí trestní jurisdikcí
Other Titles: Immunities of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction
Authors: Šťastná, Tereza
Advisor: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Referee: Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43488
Keywords: imunity;imunita raitone personae;imunita ratione materiae;osobní imunita;funkční imunita;trestní jurisdikce státu;státní představitelé;výjimky z imunity ratione materiae
Keywords in different language: immunity;immunity raitone paersonae and immunity ratione materiae personal and functional immunity;criminal jurisdiction;state officials;exceptions to immunity raitone materiae.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na téma imunit státních představitelů před cizí trestní jurisdikcí. Stanoveným cílem této práce je vymezení, zda může být státem vykonávána jurisdikce vůči cizímu státnímu představiteli, zejména pak s důrazem na imunity, které státním představitelům v mezinárodním právu náleží. Stěžejní otázkou, jež se tato práce zabývá je imunita ratione materiae a zkoumání existence výjimek z tohoto typu imunity. V tomto ohledu se práce zaměřuje na činnost Komise pro mezinárodní právo ve věci přípravy Návrhu článků o imunitě státních představitelů před cizí trestní jurisdikcí, zejména v kontextu článku 7 tohoto návrhu. Práce se snaží nalézt odpověď na otázky existence a případného rozsahu výjimek z imunty ratione materiae a v návaznosti na to zjistit, zda lze považovat spáchání zločinů podle mezinárodního práva státním představitelem v úřední způsobilosti jakožto výjimku z funkční imunity. V první kapitole diplomové práce je věnován prostor vymezení základních pojmů, kterými jsou jurisdikce a státní představitelé. V kontextu jurisdikce se práce zabývá zejména jurisdikcí extrateritoriální s důrazem na univerzální jurisdikci. Dále je přistoupeno k vymezení pojmu státní představitelem, jejich odpovědnosti v mezinárodním právu a zločinům podle mezinárodního práva. Následující druhá kapitola se věnuje institutu imunit státních představitelů. V této části práce je vymezen pojem imunita, jeho účel a funkce, dále je pak přistoupeno k rozdělení dvou typů imunit, tj. imunitu ratione personae a imunitu ratione materiae a jejich teoretické aspekty, specifika a odlišnosti. Třetí stěžejní kapitola práce se zkoumá výjimkami z imunity ratione materiae. Rozebrána je zejména existence výjimek z funkční imunity ve prospěch zločinů podle mezinárodního práva, především v rámci obyčejového práva a práce Komise pro mezinárodní právo v kontextu článku 7.
Abstract in different language: The thesis focuses on the topic of immunities of state officials from foreign criminal jurisdiction. The stated goal of this work is to define whether the state can exercise jurisdiction over a foreign state official, especially with emphasis on the immunities that state officials have in international law. The key issue addressed in this work is immunity ratione materiae and the examination of the existence of exceptions to this type of immunity. In this regard, the work focuses on the activities of the Commission for International Law in the preparation of the Draft Articles on the Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, especially in the context of Article 7 of this draft. The thesis seeks to answer the questions of the existence and possible scope of exceptions to the immunity ratione materiae and to find out whether a commission of crimes under international law could be considered as an exception to functional immunity. The first chapter of the thesis is devoted to defining the basic concepts, which are jurisdiction and state officials. In the context of jurisdiction, the work deals mainly with extraterritorial jurisdiction with emphasis on universal jurisdiction. Furthermore, the definition of the term state official, their responsibility in international law and crimes under international law is approached. The following second chapter deals with the institute of immunities of state officials. This part of the thesis defines the concept of immunity, its purpose and function. Afterwards proceeds to the division of two types of immunity, ie immunity ratione personae and immunity ratione materiae and their theoretical aspects, specifics and differences. The third main chapter of the thesis examines the exceptions to the immunity ratione materiae. In particular, the existence of exceptions to functional immunity in favor of crimes under international law, in particular under customary law and the work of the International Law Commission in the context of Article 7, is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Stastna.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Stastna_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,15 kBAdobe PDFView/Open
Stastna oponent.pdfPosudek oponenta práce831,4 kBAdobe PDFView/Open
Stastna protokol.pdfPrůběh obhajoby práce320,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.