Title: Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Other Titles: Proposal for a New Legal Regulation of the Labor Code in the Issue of Transfer of Rights and Obligations from Labor Relations
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 1, s. 53-64. ISSN 2533-4387.
Issue Date: 2021
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43662
ISSN: 2533-4387
Keywords: pracovněprávní vztah;pracovní poměr;pracovní právo;přechod práv a povinností;výpověď;zákoník práce;změna zaměstnavatele;zaměstnanec;zaměstnavatel;Unie
Keywords in different language: employment relationship;employment;employment law;transfer of rights and obligations;termination;labor code;change of employer;employee;employer;Union
Abstract: Dne 2. 1. 2020 předložila Vláda ČR Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákoník práce. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 2. 1. 2020.2 Navrhovaná změna zákoníku práce byla sestavena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, kromě ostatních cílů i s cílem dosáhnout souladu národní právní úpravy s předpisy a judikaturou EU. Výslovně má navrhovaná změna zákoníku práce nově upravit podmínky pro převod činnosti zaměstnavatele a dále zpřesnit podmínky pro dání výpovědi zaměstnancem podle § 51a zákoníku práce při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Právě v otázce podmínek pro převod činnosti zaměstnavatele byla stávající právní úprava opakovaně kritizována, a to z důvodu nedostatečného využití unijní legislativy pro národní právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Abstract in different language: On 2 January 2020, the Government of the Czech Republic submitted a bill to the Chamber of Deputies amending the Labor Code. The bill was sent to deputies as press 689/0 on 2 January 2020. The proposed amendment to the Labor Code was compiled by the Ministry of Labor and Social Aff airs of the Czech Republic, among other objectives, with the aim of achieving compliance with national legislation with EU regulations and case law. The proposed amendment to the Labor Code should explicitly regulate the conditions for the transfer of the employer's activities, and further specify the conditions for giving notice by an employee pursuant to Section 51a of the Labor Code when transferring rights and obligations from employment relationships. It is precisely in the issue of conditions for the transfer of the employer's activities that the current legal regulation has been repeatedly criticized due to insuffi cient use of EU legislation for the national legal regulation of the transfer of rights and obligations from labor relations.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD