Title: Vliv tréninku ve virtuální realitě na přesnost pohybu rukou
Other Titles: The effect of training in Virtual Reality on hand movement precision
Authors: Martirosov, Sergo
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44447
Keywords: virtuální realita;přesnost;trénink;simulace;experiment.
Keywords in different language: virtual reality;precision;accuracy;training;simulation;experiment.
Abstract: Hlavním bodem práce bylo použití VR k zjištění jeho výhod při nácviku konkrétně přesnosti pohybu rukou / rukama a poté vyhodnocení jeho účinku jak pro VR, tak pro přenos do RW výsledků. Za tímto účelem byla vytvořena simulace VR, byl také připraven RW materiál a pro cca. jeden měsíc se školení zúčastnilo 16 účastníků. Výsledky naznačují pozitivní výsledek ve většině aspektech VR, ale pouze částečný přenos tréninkových výhod do RW. Důvody, proč tomu tak může být, jsou popsány v práci a jsou uvedeny návrhy na duplikování studie s různými proměnnými, aby se pokusily dosáhnout různých výsledku, pokud je to možné.
Abstract in different language: The main point of the work was to use VR to find out its benefits on training specifically precision of hand/hands movement and then evaluate its effect both for VR and transfer to RW results. For that purpose, a VR simulation was created, RW material was also prepared and for approx. one month, 16 participants were taking part in the training. Results suggest positive outcome in most aspects in VR but only partial transfer of training benefits to RW. The reasons why this could be so are described in the work and suggestions are given to duplicate the study with different variables to try and achieve different results if possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_KPV_DP_Martirosov_Final.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Martirosov.pdfPosudek vedoucího práce519,49 kBAdobe PDFView/Open
posudky Martirosov.pdfPosudek oponenta práce4,9 MBAdobe PDFView/Open
zapis Martirosov.pdfPrůběh obhajoby práce608,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.