Title: Sexualita seniorů: recepce sexuálních projevů seniorů optikou pečovatelů v domovech pro seniory
Other Titles: Senior sexuality: reception of sexual expressions of seniors through the perspective of caregivers in retirement home
Authors: Tichá, Karolina
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45118
Keywords: senioři;sexualita;intimita;lgbt senioři;domov pro seniory;totální instituce;poskytovatelé sociálních služeb
Keywords in different language: seniors;sexuality;intimacy;lgbt seniors;retirement home;total institution;providers of social services
Abstract: Cílem předkládané diplomové práce je poskytnout vhled do problematiky sexuality seniorů v domovech pro seniory optikou poskytovatelů sociálních služeb. Zda a jakým způsobem je sexualita v tomto prostředí diskutována a jaké jsou postoje pečovatelů k tomuto tématu. Dílčím cílem je pak zaměření na LGBT seniory, jakožto potencionální klienty domovů pro seniory. Postoje a přímé zkušenosti s touto specifickou skupinou seniorů ze strany pečovatelů. Práce je členěna na dvě části. Teoretická část se zaměřuje na proces stáří a sexualitu seniorů, kteří jsou reflektováni, jako desexualizovaná skupina, dále pak LGBT seniory a v neposlední řadě na koncepci domovů pro seniory v kontextu totální instituce. Empirická část staví na kvalitativním výzkumu, jenž vychází z patnácti polostrukturovaných rozhovorů s poskytovateli sociální služeb, které mapují jejich postoje a názory. Pomocí tematické analýzy jsou následně identifikována stěžejní témata, která z rozhovorů vyplývají.
Abstract in different language: The aim of the presented diploma thesis is to provide insight into the issue of sexuality of seniors in homes for the elderly through the lens of social service providers. Whether and how sexuality is discussed in this environment and what are the attitudes of caregivers on this topic. A partial goal is to focus on LGBT seniors as potential clients of homes for the elderly. Attitudes and direct experiences with this specific group of seniors on the part of caregivers. The work is divided into two parts. The theoretical part focuses on the process of old age and sexuality of seniors, who are reflected as a desexualized group, then LGBT seniors and last but not least on the concept of homes for the elderly in the context of a total institution. The empirical part builds on qualitative research, which is based on fifteen semi-structured interviews with social service providers, which map their attitudes and opinions. With the help of thematic analysis, the key topics that result from the interviews are then identified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ticha_DP_2021.pdfPlný text práce920,18 kBAdobe PDFView/Open
mgr21-Krolina Ticha (vedouci).pdfPosudek vedoucího práce257,82 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Ticha_O.pdfPosudek oponenta práce101,42 kBAdobe PDFView/Open
Ticha.PDFPrůběh obhajoby práce196,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.