Title: Srovnání motorické úrovně pohybově aktivních a inaktivních dětí 5. tříd Plzeňského kraje a Svobodného státu Sasko
Other Titles: Comparison of the motor skils level of physically active and inactive 5th grades school Children of Pilsen Region and Free State of Saxony
Authors: Košik, Petr
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45488
Keywords: bmi index;složení těla;zdravotně orientovaná zdatnost;pohybové předpoklady;mladší školní věk;dmt 6-18
Keywords in different language: bmi index;body composition;health-oriented fitness;motor skills;younger school age;dmt 6-18
Abstract: Přeshraniční srovnávací analýza vztahů mezi pohybovou aktivitou, somatickými charakteristikami a výsledky testů motorických schopností, z nichž usuzujeme na celkovou zdravotně orientovanou zdatnost, v závislosti na geografické příslušnosti jedenáctiletých žáků 5.tříd ZŠ.
Abstract in different language: Cross-border comparative analysis of the relationships between physical activity, somatic characteristics and the results of motor skills tests, from which we conclude on the overall health-oriented fitness, depending on the geographical affiliation of eleven-year-old 5th graders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP-Kosik final-1.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Kosik P..pdfPrůběh obhajoby práce50,79 kBAdobe PDFView/Open
Kosik P. - OP.pdfPosudek oponenta práce142,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.