Title: Translation from English from the field of tourism with a commentary and glossary
Other Titles: Translation from English from the field of tourism with a commentary and glossary
Authors: Vlčková, Jana
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Šimáčková, Vladana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4556
Keywords: teorie překladu;překlad;oblast turismu;cestovní ruch;glosář;angličtina;čeština;analýza;výchozí text;cílový text;populárně-vědecký styl;publicistický styl;administrativní styl;glosář
Keywords in different language: theory of translation;translation;field of tourism;glossary;english;czech;microanalysis;macroanalysis;popular-scientific style;publicistic style;administrative style;glossary
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladem sedmi textů z oblasti turismu a doplňuje je o komentář a glosář. Teoretická část práce představuje teorii překladu vůdčí české teoretičky překladu Dagmar Knittlové. Autorka zde uvádí i poznatky dalších překladatelů. Praktická část poskytuje překlad textů z angličtiny do češtiny. Je následována částí zvanou Glosář, kde můžeme najít detailní analýzu výchozího a cílového textu. Autorka do práce též zahrnula své všeobecné komentáře k přeloženým textům stejně jako k textům týkajícím se turismu obecně. Texty jsou zde charakterizovány a je nastíněna problematika týkající se jejich překladu. Práce je doplněna komentářem obsahujícím slovní zásobu, kterou často nacházíme v textech z oblasti turismu.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis focuses on translation of seven texts from the field of tourism and it completes them with a commentary and glossary. The Theoretical part introduces the theory of a leading Czech translation theorist, Dagmar Knittlová. In this part, the findings of some other translators can also be found. The Practical part provides the translation of the texts from English into Czech. It is followed by the part called Commentary with a detailed macro and micro analysis. The author included her general comments on the particular translated texts as well as any texts related to tourism. The texts are characterised and some problematic issues regarding translation of such texts are dealt with. The thesis is supplemented with a glossary containing vocabulary often found in texts from the field of tourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_vlckova.pdfPlný text práce520,16 kBAdobe PDFView/Open
VP_Vlckova.pdfPosudek vedoucího práce225,99 kBAdobe PDFView/Open
OP_Vlckova.pdfPosudek oponenta práce176,48 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Vlckova JPrůběh obhajoby práce180,32 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.