Title: Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného
Other Titles: What Has (Not) Changed with the Recodification of Canon Substantive Criminal Law
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 3, s. 13-28. ISSN: 1211-1635
Issue Date: 2021
Publisher: Společnost pro církevní právo, z. s.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/45628
ISSN: 1211-1635
Keywords: právo;kanonické právo;trestní právo hmotné;apoštolská konstituce;Pascite gregem Dei;Kodex kanonického práva
Keywords in different language: Law;canon law;substantive criminal law;Apostolic Constitution;Pascite gregem Dei;Code of Canon Law
Abstract: Autor ve svém článku komentuje základní změny, které do kanonického trestního práv hmotného vnesla apoštolská konstituce papeže Františka Pascite gregem Dei ze dne 23. 5. 2021, který nabyde účinnosti dnem 8. 12. 2021. Po reformě manželského procesu v roce 2015 jde o druhou rekodifikaci celého subsystému kanonického práva po vydání CIC/1983. První část článku se týká vlastních změn v právní úpravě, v druhé části autor v úvaze de lege ferenda zmiňuje instituty trestního práva, které naopak novou právní úpravou nebyly dotčeny, jakkoliv by to bylo žádoucí.
Abstract in different language: In his article, the autor comments on the fundamental changes introduced to the canon substantive criminal law by the Apostolic Constitution of Pope Francis Pascite gregem Dei of 23rd May 2021. After the reform of the matrimonial legal process in 2015, this is the second recodification of the entire canon law subsystem after the issuance of the CIC/1983. The first part of the article concerns the changes in the legislation itself, in the second part the autor mentions in the consideration de lege ferenda the institutes of criminal law, which, on the contrary, were non affected by the new legislation, however desirable.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdina - Trestní právo - rcp84.pdf408,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD