Title: Programování počítačem řízených strojů z pohledu RVP a ŠVP
Other Titles: Programming of computer controlled machines from the perspective of framework and school educational plans
Authors: Moc, Pavel
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2021, č. 2, s. 33-40.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2021/12/Itev_2_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46511
Keywords: CNC soustruh;CNC frézka;3D tiskárna;technické vzdělávání na ZŠ;stroje;technika;inženýrství;matematika;algoritmizace
Keywords in different language: CNC Mills;CNC Cutter;3D Printer;technical education in primary school;machines;technics;engineering;mathematics;algorithmization
Abstract: Z požadavků dnešní doby jasně plyne potřeba se věnovat oblasti techniky, strojů, robotiky atd. se zaměřením na jejich řízení. Vzniká zde prostor pro programování strojů, tato činnost propojuje několik vzdělávacích oblastí. Především se jedná o informatiku a technickou výchovu jež navazuje více praktickou činností žáků. V dnešní době ZŠ mají v rámci vlastních ŠVP možnost se již této problematice věnovat. Bohužel neexistuje jednotný přístup. Zde se nabízí otázka, zda je vhodné i nadále setrvat u modelu, kdy si každá ZŠ vytváří vlastní ŠVP na základě poměrně široce pojatého RVP. Současný stav výuky především záleží na osobnosti konkrétního vyučujícího, jaký má osobní vztah k programovatelným zařízením. Návrat k přesným osnovám není patrně vhodný, ale navýšení povinných oblastí RVP pro ZŠ, jež by konkrétní ŠVP muselo obsahovat, lze patrně považovat za správný směr.
Abstract in different language: oday's requirements clearly indicate the need to focus on technology, machines, robotics, etc. with a focus on their control. There is space for machine programming, this activity connects several educational areas. Above all, it is about informatics and technical education, which is followed by more practical activities of pupils. Today, primary schools have the opportunity to address this issue within their own SEPs. Unfortunately, there is no single approach. This raises the question of whether it is appropriate to continue with the model where each primary school creates its own SEP on the basis of a relatively broadly understood FEP. The current state of teaching mainly depends on the personality of a particular teacher, what is his personal relationship to programmable devices. A return to precise curricula is probably not appropriate, but increasing the compulsory FEP areas for primary schools, which a particular SEP would have to include, can probably be considered the right direction.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2021-33-40.pdfPlný text277,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.