Title: Vielfältige Konzepte der Natur und themenzentrierter Unterricht im Freien anhand der deutschen Übersetzung von Erbens Kytice (Der Blumenstrauß)
Other Titles: Rozmanité koncepty přírody a tematická výuka v přírodě inspirovaná německým překladem Erbenovy Kytice
Authors: Vávra, Zdeněk
Citation: VÁVRA, Z. Vielfältige Konzepte der Natur und themenzentrierter Unterricht im Freien anhand der deutschen Übersetzung von Erbens Kytice (Der Blumenstrauß). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2020, roč. 13, č. 1/2, s. 40-56. ISSN: 1803-4411
Issue Date: 2020
Publisher: Pedagogická fakulta MU
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47243
ISSN: 1803-4411
Keywords: environmentální výchova;příroda;literární věda;lingvodidaktika;německý jazyk;tematická výuka;Karel Jaromír Erben
Keywords in different language: Umwelterziehung;Natur;Literaturwissenschaft;Fremdsprachendidaktik;Deutsch als Fremdsprache;themenzentrierter Unterricht;Karel Jaromír Erben
Abstract: Ziel des Artikels ist es zu zeigen, wie vielfältig die Konzeptualisierung der Natur sein kann. Der didaktische Ansatz des Artikels basiert auf der Dissertation des Autors, in der mit Hilfe des Indexes der pädagogischen Polarität verifiziert wurde, dass der Unterricht mit authentischen Materialien im Vergleich zu didaktisierten Materialien effektiver und eher motivierend ist. Die Balladensammlung des tschechischen Schriftstellers Karel Jaromír Erben Der Blumenstrauß in der deutschen Fassung bietet eine vielseitige Inspiration für die Aktivitäten nicht nur von tschechischen, sondern auch von Deutsch als Erstsprache sprechenden Schülern. Die jeweiligen Aktivitäten können kognitiv, affektiv, sozial sowie motorisch ausgerichtet sein. Der themenzentrierte Unterricht verfolgt problem-, projekt- und handlungsorientierte Ziele.
Cílem článku je poukázat na rozmanitost konceptů přírody. Didakticky vychází článek z disertačního výzkumu autora, ve kterém bylo pomocí indexu pedagogické polarity verifikováno, že výuka s autentickými materiály je ve srovnání s didaktizovanými materiály efektivnější a více žáky motivuje. Sbírka balad českého spisovatele Karla Jaromíra Erbena Kytice (německé vydání: Der Blumenstrauß) poskytuje mnohostrannou inspiraci pro aktivity nejen českých žáků, ale rovněž i žáků, jejichž rodným jazykem je němčina. Příslušné aktivity mohou být zaměřeny kognitivně, afektivně nebo motoricky. Tematická výuka sleduje cíle vyučování problémového, projektového i činnostně orientovaného.
Rights: © autor
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf280,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD