Title: The Perception of Cyberbullying by Adolescents in Rural and Urban Spain
Other Titles: Vnímání kyberšikany dospívajícími na španělském venkově a ve městech
Authors: Pardo Ramos, Claudia
Torres-Toukoumidis, Angel
Caldeiro Pedreira, Mari Carmen
Havránková, Tereza
Citation: PARDO RAMOS, C. TORRES-TOUKOUMIDIS, A. CALDEIRO PEDREIRA, MC. HAVRÁNKOVÁ, T. The Perception of Cyberbullying by Adolescents in Rural and Urban Spain. In Communication and Smart Technologies. Singapore: Springer, 2022. s. 573-582. ISBN: 978-981-16-5791-7 , ISSN: 2190-3018
Issue Date: 2022
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85116913958
http://hdl.handle.net/11025/47313
ISBN: 978-981-16-5791-7
ISSN: 2190-3018
Keywords: kyberšikana;teenageři;internet;vnímání;venkovské školy
Keywords in different language: cyberbullying;teenagers;internet;perception;rural schools
Abstract: Případy šikany jsou stále závažnější v souvislosti s používáním informačních a komunikačních technologií, zejména s ponořením do sociálních sítí, což vytváří situaci kyberšikany. Cílem naší studie je analyzovat vztah mezi kyberobětmi a kyberagresory s ohledem na používání informačních a komunikačních technologií (ICT) a v neposlední řadě zjistit rozdělení případů kyberšikany podle pohlaví, typu centra a akademické úrovně. Výsledky, které jsme získali, ukazují významný vztah mezi kyberobětmi a nedostatečným rodičovským dohledem. Muži jsou častými agresory v rámci sexuální kyberšikany, zatímco ženy jsou stejně agresory ve smyslu uzurpace identity, ignorování nebo marginalizace partnera zejména v městských centrech bez vazby na akademickou úroveň. Stručně řečeno, preventivní politiky musí být začleněny do výuky za účasti studentů a učitelů, aby se tento typ chování ve školách zmírnil.
Abstract in different language: Cases of bullying have become more serious from the use of information and communication technologies, especially with an immersion in social networks—creating the situation of cyberbullying. The objectives of our study are to analyze the relationship between cyber-victims and cyber-aggressors with respect to the use of Information and communication technology (ICT) and, finally, to identify the distribution by sex, type of center, and academic level of cases of cyber-bullying. The results we obtained show a significant relationship between cybervictims and the lack of parental supervision. Men are frequent aggressors within sexual cyberbullying, while women are equally aggressors in terms of identity usurpation, ignoring or marginalizing a partner especially in urban centers with no connection to academic level. In short, prevention policies must be incorporated into the classroom with the participation of students and teachers in order to mitigate this type of behavior in schools.
Rights: Plný text není přístupný.
© the Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (OAJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD