Title: Strategická analýza vybraného podniku
Other Titles: Strategic analysis of the selected company
Authors: Vodrážka, Jan
Advisor: Kutlák Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47886
Keywords: strategická analýza;strategie podniku;pest analýza;porterův model pěti sil;finanční analýza;swot analýza;space analýza
Keywords in different language: strategic analysis;company strategy;pest analysis;porter's five forces model;financial analysis;swot analysis;space analysis
Abstract: Tato bakalářská zpracovává téma strategické analýzy vybraného podniku. Zkoumaným podnikem je Česká spořitelna, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizováno téma strategické analýzy a jsou vymezeny pojmy, které s ní souvisí. V praktické části práce je nejprve představen podnik Česká spořitelna a dále je zpracována strategická analýza pomocí analýz jednotlivých okolí podniku, SWOT analýzy a SPACE analýzy. Pro analýzu makrookolí podniku je použita PEST analýza, pro analýzu mezookolí je použit Porterův model pěti sil. Mikrookolí podniku je zhodnoceno pomocí finanční analýzy, analýzy zdrojů a konkurenční výhody a analýzy marketingové. Na závěr jsou představeny návrhy vhodných doporučení, které mohou pomoci podniku v budoucím směřování a které jsou založeny na výsledcích jednotlivých analýz.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of strategic analysis of a selected company. The researched company is Česká spořitelna, a.s. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part characterizes the topic of strategic analysis and defines the concepts related to it. In the practical part of the work, the company Česká spořitelna is first introduced and then a strategic analysis is processed by analyzing the individual surroundings of the company, SWOT analysis and SPACE analysis. PEST analysis is used for the analysis of the company's macro-environment, and Porter's five-force model is used for the analysis of the meso-environment. The company's micro-environment is evaluated through financial analysis, resource analysis and competitive advantage and marketing analysis. Finally, proposals for appropriate recommendations that can help the company in its future direction, and which are based on the results of individual analyzes are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vodrazka.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
VODRAZKA_Jan_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce131,79 kBAdobe PDFView/Open
Vodrazka Jan_oponent.pdfPosudek oponenta práce171,9 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.