Title: Stínění magnetického toku výkonových transformátorů
Other Titles: Magnetic flux shielding in power transformers
Authors: Klouda, Ondřej
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48277
Keywords: proud;napětí;indukce;rozptylový magnetický tok;hlavní magnetický tok;ztráty;ansys maxwell;model;transformátor;zkouška nakrátko;stínění;magnetické stínění;elektrické stínění;magnetický obvod;cívka;primární vinutí;sekundární vinutí;terciální vinutí
Keywords in different language: current;voltage;induction;stray magnetic flux;main magnetic flux;losses;ansys maxwell;model;transformer;short circuit test;shielding;magnetic shielding;eddy current shielding;magnetic circuit;coil;primary winding;secondary winding;tertiary winding
Abstract: Cílem této práce je posouzení magnetického stínění připevněného na vnitřní stranu transformátorové nádoby. Pro ověření byla využita naměřená data získaná při zkoušce nakrátko se sníženým napájecím proudem, při které se měřilo naindukované napětí na provizorních cívkách navinutých na stínítkách a dále analýza konečných prvků pro variantu bez a se stíněním v programu ANSYS maxwell. Využitím analytického výpočtu byl pro porovnání vypočítán ještě rozptylový magnetický tok uzavírající se skrze stínítko číslo čtyři. Součástí práce je také teoretická část, která se zabývá obecně magnetickým tokem, tím, co tento tok způsobuje a jeho stíněním.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to assess the magnetic shield attached to the inside of the transformer vessel. The measured data obtained through the short circuit test with reduced supply current were used for verification, during which the induced voltage on the temporary coils wound on the shunts was measured, and finite element analysis for the variant without and with magnetic shielding in the ANSYS maxwell program. Using the analytical calculation, stray magnetic flux closing through the number four shunt was calculated for comparison. This thesis also includes the theoretical part, which deals the general magnetic flux, what causes this flux and its shielding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ondrej_Klouda.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,86 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,8 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.