Title: Elektricky buzené synchronní motory pro trakci
Other Titles: Electrically Excited Synchronous Machines for Traction
Authors: Kubaň, Martin
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dražan Jiří, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48279
Keywords: elektricky buzený synchronní motor;trakce;elektromagnetický návrh;magnetické bariéry;zvýšení vyniklosti
Keywords in different language: electrically excited synchronous motor;traction;electromagnetic design;magnetic barriers;increasing of the saliency
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem elektricky buzeného synchronního motoru a zvýšením poměru jeho indukčností v podélné a příčné ose. Je proveden elektromagnetický návrh tak, aby stroj odpovídal zadaným parametrům. Následně je vytvořen model navrženého motoru v programu Maxwell 2D, kde jsou v rotoru stroje vytvářeny magnetické bariéry v různých uspořádáních, přičemž u jednotlivých uspořádání je popsán vliv změny geometrie bariér na vyniklost stroje. V závěru jsou pak jednotlivá uspořádání bariér porovnána.
Abstract in different language: This master thesis focuses on design of electrically excited synchronous motor and increasing the ratio of its inductance in direct and quadrature axis. An electromagnetic design is performed so that the machine corresponds to the specified parameters. After that a model of the designed motor is created in the Maxwell 2D program, where magnetic barriers are created in the machine rotor in various configurations, while the influence of the change in the geometry of the barriers on the saliency of the machine is described for each arrangement. The individual barrier configurations are then compared in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Kuban - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,08 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,37 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,78 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.