Title: Podnikatelský plán pro vybraný podnik
Other Titles: Business Plan of the Selected Company
Authors: Bělinová, Veronika
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48726
Keywords: podnikatelský plán;strategie;pest analýza;porterův model pěti sil;vrio analýza;swot analýza;generické strategie dle portera;finanční analýza;rizika
Keywords in different language: business plan;strategy;pest analysis;porter´s five forces model;vrio analysis;swot analysis;porter's generic strategies;financial analysis;risks
Abstract: Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení vybraného nového podniku. Teoretické kapitoly se věnují vymezení základních informací o podnikání, analýz externího a interního prostředí, struktuře a obsahu podnikatelského plánu. Teoretické informace slouží jako podklad pro vypracování části praktické. V rámci prakticky zaměřených kapitol je představen vybraný podnik, jsou provedeny analýzy externího a interního prostředí, stanoveny strategie. Tyto dílčí analýzy slouží jako podklady pro zpracování podnikatelského plánu.
Abstract in different language: The subject of the thesis is the elaboration of a business plan for the establishment of a selected new company. Theoretical chapters are devoted to the definition of basic information about the business, analysis of external and internal environment, structure and content of the business plan. The theoretical information serves as a basis for the development of the practical part. Within the practical chapters, the selected company is introduced, analyses of the external and internal environment are performed, and strategies are determined. These sub-analyses serve as a basis for the elaboration of the business plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Belinova.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Belinova_Veronika_oponent.pdfPosudek oponenta práce124,38 kBAdobe PDFView/Open
DP_Belinova_Veronika_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce222,92 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.