Title: Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě – aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy
Other Titles: Matrimonial Property in a Judicial Retrospective – Brief Article to the Issue of the Continuity of Previous Decision-making Practice in the Context of the Current Regulation
Authors: Psutka, Jindřich
Citation: PSUTKA, J. Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě – aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 67-79. ISSN: 0323-0619
Issue Date: 2022
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85131595588
http://hdl.handle.net/11025/49621
ISSN: 0323-0619
Keywords: občanské právo;občanský zákoník;rodinné právo;společné jmění manželů
Keywords in different language: civil law;civil code;family law;matrimonial property
Abstract: Společné jmění manželů je tradiční součástí širší úpravy manželského majetkového práva. Jde o specifický případ majetkového společenství, které může vzniknout pouze za trvání manželství a pouze mezi manžely. Soudní interpretace hraje při výkladu tohoto významného institutu dlouhodobě klíčovou roli. Přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na této skutečnosti nic nezměnilo. Po téměř deseti letech od jeho přijetí lze přitom konstatovat, že rozhodovací praxe se z velké části přidržuje dřívějšího výkladu. I dnes jsou tak v převážném rozsahu platné judikatorní závěry týkající se úpravy účinné do 31. 12. 2013. Tento obecný trend však zahrnuje i řadu poměrně podstatných výjimek.
Abstract in different language: Matrimonial property is a traditional part of the broader regulation of matrimonial property law. This is a specific case of a joint community of property, which can only arise during the marriage and only between spouses. Judicial interpretation has a key role long in the interpretation of this important institute. The adoption of the Civil Code No. 89/2012 Sb. did not change anything. It can be stated almost ten years after its adoption that the decision-making practice largely adheres to its long-term interpretation. Even today are the conclusions of the judicial decision relating to the regulation in force until 1 January 2014 are still largely applicable. However, this general trend also includes a number of relatively substantial exceptions.
Rights: © author
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Iurid_68_2_0067.pdf253,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD