Title: Zpěvníky Marie Kružíkové a jejich využití v MŠ
Other Titles: Songbooks of Marie Kružíková and their use in kindergarten
Authors: Škubalová, Tereza
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50052
Keywords: mateřská škola;zpěvníky;marie kružíková;písně;zpěv
Keywords in different language: kindergarten;songbooks;marie kružíková;songs;singing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpěvníky Marie Kružíkové a jejich využitím v mateřské škole. Hlavním cílem je představení zpěvníků, popis vybraných písní s možným využitím a přiřazení dalších činností k písním. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem téma zasadila do historického kontextu vývoje hudební výchovy a zpěvníků. Dále jsem se zaměřila na hudební činnosti, jejich rozdělení a popis dle RVP PV, na pěvecké činnosti a s tím související poznatky o tvorbě hlasu, výběru písňového materiálu, nácviku písně, držení těla a dalších. V praktické části jsem se věnovala Marii Kružíkové a její tvorbě. Zaměřila jsem se na konkrétní využití jejích písní v MŠ.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the songbooks of Marie Kružíková and their use in kindergarten. The main goal is to introduce songbooks, describe selected songs with possible use and assign other activities to the songs. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I placed the topic in the historical context of the development of music education and songbooks. I also focused on musical activities, their division and description according to the RVP PV, on singing activities and related knowledge about voice formation, selection of song material, song training, posture and more. In the practical part I focused on Marie Kružíková and her work. I focused on the specific use of her songs in kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc pdf.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
Skubalova_BP_vedouci_ Ru_2022.pdfPosudek vedoucího práce297,85 kBAdobe PDFView/Open
SKUBALOVA_BP_oponent_Sla_2022.pdfPosudek oponenta práce165 kBAdobe PDFView/Open
Skubalova.pdfPrůběh obhajoby práce43,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.