Title: Vývoj školství v Kralovicích v politickém a kulturním kontextu (1869-1989)
Other Titles: Development of education in Kralovice in political and cultural context (1869-1989)
Authors: Buňková, Klára
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50260
Keywords: kralovice;školský zákon;obecná a měšťanská škola;národní a střední škola;osmiletá střední škola;základní devítiletá škola;osmiletá střední škola;základní škola;výstava
Keywords in different language: kralovice;education law;general and municipal school;national and secondary school;eight-year secondary school;nine-year primary school;primary school;exhibition
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj školních institucí poskytujících základní vzdělání v Kralovicích od roku 1869, kdy byl vydán tzv. velký říšský zákon, do roku 1989, který je výrazným milníkem v novodobé historii Československa. Těžištěm této práce jsou všechny typy škol v Kralovicích, které umožňovaly získat elementární vzdělání, a to obecná a měšťanská škola, od roku 1948 národní a střední škola, od roku 1953 pak osmiletá střední škola. Ta se v roce 1960 přeměnila na základní devítiletou školu, ale novelou školského zákona v roce 1978 opět vznikla osmiletá škola, tentokrát však základní. Devět ročníků získala základní škola zpět až v roce 1990. Cílem této práce je popsat a zhodnotit vývoj těchto škol v Kralovicích v kontextu obecného vývoje školství rakousko-uherského, československého a protektorátního během vymezeného období a v kontextu regionální historie města Kralovice. Výstupem této práce prostřednictvím nashromážděného materiálu je výstava Historie Základní školy Kralovice, která bude od září 2022 umístěna na zdejší škole.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the development of educational institutions providing basic education in Kralovice from the year 1869, when the so-called Great Reich law was published, until 1989, which is one of the most important moments in the modern history of Czechoslovakia. The center of information for this thesis are all types of schools in Kralovice, which made it possible to gain an elementary education, namely the general and burgher schools, from the year 1948 national and secondary school and then from the year 1953 the eight-year secondary schools. This changed in 1960 into basic nine-year primary school, but with an amendment to the Education Act in 1978, an eight-year school was established again, this time as primary school. The primary school did not regain nine grades until 1990. The aim of this thesis is describe and valorize the development of the schools in Kralovice in context of general development of Austria-Hungarian, Czechoslovakian and Protectorate education during defined period and in context of regional history of the town Kralovice. The output of this thesis due to collected material is an exhibition The History of Elementary school in Kralovice, which will be located at the local school from September 2022.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vyvoj skolstvi v Kralovicich v politickem a kulturnim kontextu (1869-1989) - Klara Bunkova.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
Bunkova O.pdfPosudek oponenta práce107,02 kBAdobe PDFView/Open
Bunkova V.pdfPosudek vedoucího práce92,56 kBAdobe PDFView/Open
Bunkova P.pdfPrůběh obhajoby práce58,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.