Title: Systém bezdrátového přenosu energie pro elektromobilitu
Authors: Zavřel, Martin
Referee: Damec Vladislav, Ing. Ph.D.
Lettl Jiří, Prof. Ing. CSc.
Praženica Michal, Doc. Ing. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50295
Keywords: bezdrátový přenos elektrické energie;bezdrátová nabíjecí stanice pro elektro-mobilitu;elektro-mobilita;vazební elementy;simulační model;řízení;výkonový řetězec;návrh;optimalizace;realizace;měření.
Keywords in different language: electric wireless power transfer;electro-mobility wireless charger station;electro-mobility;coupling elements;simulation model;control;power chain;design;optimization;realization;measurement.
Abstract: Tato disertační práce se zabývá technologií bezdrátového přenosu elektrické energie a její vhodnou aplikací v oblasti osobní a hromadné elektro-mobility, tedy v oblastech velkých přenášených výkonů na velkou přenosovou vzdálenost. Práce zachycuje aktuální trendy s přesahem na kabelové nabíjecí stanice a s přímou návaznost k bezdrátovým nabíjecím stanicím elektromobilů. Základním pilířem této práce je teoretický rozbor bezdrátového přenosu elektrické energie a souvisejících poznatků pro jeho aplikaci v bezdrátových nabíjecích stanicích elektromobilů. Druhý pilíř pak tvoří rozbor a volba vhodného výkonového řetězce takovéto nabíjecí stanice s náležitým popisem. Třetí opěrný bod práce tvoří rozbor a návrh vhodné strategie řízení s jeho implementací do mikro-kontroléru Texas Instruments. Čtvrtý bod práce diskutuje naměřená data na prototypech bezdrátové nabíjecí stanice elektromobilů a ztotožňuje je s teoretickými poznatky a předpoklady rovněž uvedenými v této práci. Předkládaná práce uvádí ucelený teoretický základ a technický popis potřebný pro návrh, konstrukci a realizaci bezdrátové nabíjecí stanice pro elektro-mobilitu s optimalizovanými parametry. Rovněž tak práce prezentuje problematiku měření provozních elektromagnetických veličin s ohledem na ověření shody s platnými regulativními předpisy a normami. Hlavním výstupem této disertační práce je experimentální prototyp bezdrátové nabíjecí stanice pro elektro-mobilitu s trvalým výstupním výkonem 65 kW a střední přenosovou vzdáleností o velikosti 20 cm.
Abstract in different language: This dissertation thesis deals with wireless power transfer technology - its appropriate application in passenger and public electro-mobility, thus in areas of high transferred powers and large distances. This thesis capture actual trends with overlap to the cable charging stations and direct connection to the wireless charging stations of electric cars. The basic thesis pillar is theoretical analysis of wireless power transfer and related knowledge for application in passenger and public electric cars. The second pillar is about analysis, selection and description of a suitable power chain with an appropriate description. The third thesis key point is about the wireless charger control approach, like are analysis and design of a suitable control strategy with its implementation in a microcontroller. The discussion about the measuring on laboratory prototype and its appropriate identification with knowledge and assumptions mentioned in this thesis is the subject of the fourth thesis pillar. This dissertation thesis presents comprehensive theoretical basis and technical description needful for optimised design, construction and realization of electro-mobility wireless charging station. Thesis also presents the measuring issue of operating electromagnetics values with regard to the valid regulations and norms conformity validation. The laboratory prototype of 65 kW electro-mobility wireless charger station of 20 cm average transfer distance is the main output of the presented thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MZ_DP_v0.4_CZobr.pdfPlný text práce11,7 MBAdobe PDFView/Open
zavrel_opon.pdfPosudek oponenta práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
zavrel_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
zavrel_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce512,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.