Title: COVID-19 Pandemic: New Opportunities for Employment and Education?
Other Titles: Pandemie COVID-19: nové příležitosti pro zaměstnání a vzdělávání?
Authors: Černá, Marie
Hejduková, Pavlína
Citation: ČERNÁ, M. HEJDUKOVÁ, P. COVID-19 Pandemic: New Opportunities for Employment and Education?. European Journal of Interdisciplinary Studies, 2022, roč. 14, č. 1, s. 252-264. ISSN: 2067-3795
Issue Date: 2022
Publisher: Bucharest University of Economic Studies
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85142663845
http://hdl.handle.net/11025/50741
ISSN: 2067-3795
Keywords: Pandemie COVID-19;zaměstnanost;pracovní trh;vzdělání;příležitosti
Keywords in different language: COVID-19 pandemic;employment;labour market;education;opportunities
Abstract: Ekonomické důsledky pandemie COVID-19 jsou, a samozřejmě v budoucnu budou, vážné. Tyto důsledky se velmi často projevují i na trhu práce a ve vzdělávání. Některé z nich nemusí být chápány pouze jako problémy, lze je chápat jako nové příležitosti: zlepšení pracovních podmínek, modernizace služeb zaměstnanosti, posílení systémů zaměstnávání a sociální ochrany, pracovní doba vyhovující rodinnému životu, podpora příležitostí k celoživotnímu vzdělávání, posílení digitálních dovedností, atd. Příspěvek se zaměřuje na různé přístupy a reakce na změny ve společnosti způsobené pandemií COVID-19. V současnosti jsou dostupné různé vědecké zdroje analyzující hrozby vyvolané pandemií a jejich dopady na různé oblasti lidské činnosti, včetně zaměstnávání a vzdělávání. Každá krize se však dá do určité míry pojmout také jako příležitost. Tento příspěvek se proto zabývá především příležitostmi, které současná krize přináší zejména v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Práce je založena na vyhodnocení analýz (literární rešerše) zpracovávaných mezinárodními institucemi, jako je Mezinárodní úřad práce (ILO), a dalších výzkumných studií publikovaných Evropskou unií nebo OECD.
Abstract in different language: The economic consequences of the COVID-19 pandemic are, and of course in the future will be, serious. These consequences are very often foundable also in labour market and education. Some of them are not only problems, but also new opportunities: improving of working conditions, modernising employment services and making them more flexible, strengthening employment and social protection systems, family-friendly working time, promoting lifelong learning opportunities, strengthening digital skills, etc. The paper focuses on different approaches and responses to changes in society caused by the COVID-19 pandemic. There are currently various scientific sources analyzing the threats initiated by the pandemic and their effects on various areas of human activity, including employment and education. However, every crisis can be taken also as an opportunity. This paper therefore primarily deals with the opportunities that the current crisis brings, especially in the field of employment and education. The paper is based on assessment of analyses (literary research) provided by international institutions such as the International Labour Office (ILO), and documents and other research studies prepared and published by the European Union or OECD.
Rights: © Bucharest University of Economic Studies
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
COVID_19_Pandemic_New_Opportunities_for_Employment_and_Education.pdf611,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD