Title: K rozvoji digitální kompetence žáků v předmětu ČJL při pedagogické praxi studentů
Other Titles: On Developing Digital Competences in the School Subject Czech Language and Literature during Teacher Training of Students
Authors: Písková, Růžena
Vejvodová, Jana
Citation: PÍSKOVÁ, R. VEJVODOVÁ, J. K rozvoji digitální kompetence žáků v předmětu ČJL při pedagogické praxi studentů. Český jazyk a literatura, 2022, roč. 72, č. 3, s. 110-119. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2022
Publisher: Fraus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51153
ISSN: 0009-0786
Keywords: pedagogická praxe;výuka na dálku;digitální gramotnost;klíčová kompetence;didaktika
Keywords in different language: pedagogical practice;distant learning;digital literacy;key competence;didactics
Abstract: Článek popisuje průběh blokové pedagogické praxe studentů realizované v rámci distančního studia v akademickém roce 2020/2021. Cvičení bylo tematicky zaměřeno na problematiku zvyšování digitální gramotnosti a počítačového myšlení. V souvislosti s revizí Rámcového vzdělávacího programu v oboru Informatika dostali stážisté za úkol vytvořit výukové materiály pokrývající tematické oblasti informatiky vhodné pro realizaci v hodinách českého jazyka a literatury. Výsledkem projektu bylo vytvoření portfolia výukových materiálů ověřených ve výuce a promítnutých na online společných setkáních se studenty, učiteli a katedrovými pedagogy.
Abstract in different language: The article describes the course of block pedagogical practice of students realized during the distance learning in the academic year 2020/2021. The practice was thematically focused on the issue of increasing digital literacy and computer thinking. In connection with the revision of the Framework Educational Program in the field of Informatics, trainees were given the task of creating educational materials covering thematic areas of informatics suitable to be implemented in Czech language and literature classes. As a result of the project there was created a portfolio of educational materials verified in classes and reflected at online joint meetings with students, teachers, and departmental teaching professionals.
Rights: Plný text není přístupný.
© Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Písková - Vejvodová, ČJL 72.pdf8,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD