Title: The Role of English Literature in Teaching Englishes: Moving Towards Educating Transcultural Communicators.
Other Titles: Úloha anglické literatury ve výuce angličtin(y): Jak vykročit k výchově transkulturních mluvčí
Authors: Quinn Novotná, Veronika
Dunková, Jiřina
Citation: QUINN NOVOTNÁ, V. DUNKOVÁ, J. The Role of English Literature in Teaching Englishes: Moving Towards Educating Transcultural Communicators.. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 2022, roč. 19, č. 2, s. 169-194. ISSN: 1581-8918
Issue Date: 2022
Publisher: University of Ljubljana Press
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85145562161
http://hdl.handle.net/11025/51613
ISSN: 1581-8918
Keywords: globální angličtina, angličtina jako lingua franca, literární tvořivost, multikulturní mluvčí, vzdělávání učitelů
Keywords in different language: Global Englishes;English as a lingua franca;literary creativity;multicultural communicators;teacher education
Abstract: S čím dál větší globalizací začali angličtinu postupně jazykově a kulturně ovlivňovat vícejazyční mluvčí jiných jazyků, což může mít dopad na zavedené jazykové normy a standardy. Tento článek se nejprve zabývá terminologickými otázkami souvisejícími s oblastí globálních angličtin a angličtiny jako lingua franca, poté po přehledu kurikulárních dokumentů relevantních pro český vzdělávací kontext shrnuje zjištění z pilotního výzkumu provedeného na místních akademicky zaměřených gymnáziích, který odhalil, že učitelé angličtiny zřejmě stále spojují anglicky psanou literaturu s tvůrčí produkcí vnitřního okruhu (Kachru 1985). S úmyslem překlenout propast mezi teorií a praxí jsme navrhli a pilotně ověřili několik plánů výuky zohledňujících širší pojetí anglofonního literárního kánonu zahrnujícího díla ze všech tří kachruoských kruhů. Předpokládáme, že širší kontakt s takovou literární tvorbou může pomoci vychovat generaci transkulturních mluvčí, tj. uživatelů jazyka, úspěšně komunikují v dynamických jazykových interakcích napříč kulturami.
Abstract in different language: With the globalization of English, multilingual speakers of other languages have started to influence it linguistically and culturally, potentially challenging its established norms and standards. This paper first addresses terminological issues related to the area of Global Englishes and English as a lingua franca, then upon reviewing curricular documents relevant to the Czech educational context it summarizes findings from a pilot study conducted at local academically oriented high schools revealing that the English teachers still seem to associate ‘English’ literature with inner circle creative production. Intending to bridge the gap between theory and practice, we designed and piloted several lesson plans taking heed of a broader conception of the anglophone literary canon inclusive of works from across all Kachruvian circles. We postulate that extended exposure to such literary creativity may help raise a generation of transcultural communicators, i.e. language users who thrive in dynamic language interactions across cultures.
Rights: © University of Ljubljana Press
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ELOPE_2022_VQN_JD.pdf5,74 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD