Title: Využití naučných stezek k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně základní školy
Other Titles: Use of educational trails for the development of reading literacy of primary school pupils
Authors: Písková, Růžena
Valečková, Zuzana
Citation: PÍSKOVÁ, R. VALEČKOVÁ, Z. Využití naučných stezek k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně základní školy. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, 2022, roč. 12, č. 1, s. 46-60. ISSN: 1805-1464
Issue Date: 2022
Publisher: Ostravská univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51668
ISSN: 1805-1464
Keywords: čtenářství;čtenářská gramotnost;čtení v oborech;český jazyk;naučná stezka
Keywords in different language: reading comprehention;literacy;reading in disciplines;Czech language;educational trail
Abstract: Studie se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy (dále jen ZŠ) s využitím naučné stezky. Cílem výzkumného šetření bylo propojit metodiku tvorby naučných stezek se současnými didaktickými postupy uplatňovanými ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ k rozvoji čtenářské gramotnosti. Podnětem k výzkumu byla snaha využít organizační formu výuky propojující čtenářství s regionálními prvky zahrnujícími přírodní, sociokulturní a literární aspekty. Toto pojetí naučné stezky dosud nebylo v oborové didaktice českého jazyka a literatury systematicky řešeno. Výsledky výzkumu byly aplikovány při tvorbě naučné stezky se čtenářským zaměřením v mikroregionu Staňkovsko a následně ověřeny ve výuce na 1. stupni ZŠ. Výzkum je využitelný pro tvorbu naučných stezek se čtenářským zaměřením v dalších mikroregionech a zároveň nabízí praktický didaktický materiál pro učitele 1. stupně ZŠ.
Abstract in different language: The study focuses on the development of literacy skills among primary school pupils using an educational trail. The aim of the research was to link the methodology of creating educational trails with the current didactic practices applied in teaching Czech language and literature at primary school to develop reading literacy. The impetus for the research was the desire to use an organisational form of teaching which links reading with regional elements including natural, socio-cultural, and literary aspects. This concept of an educational trail has not yet been systematically addressed in the didactics of Czech language and literature. The results of the research were applied in the creation of educational trail with a reading focus in the vicinity of Staňkov and subsequently verified in teaching at primary school. The research can be used for the creation of educational trails with a reading focus in other micro-regions and simultaneously offers practical teaching materials for primary school teachers.
Rights: © Ostravská univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Microsoft Word - SOK 2022 celek pracovní doc - slovoaobraz-12-1.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD