Title: Nucený zánik členství v družstvu
Other Titles: Forced Termination of Membership in a Cooperative
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Nucený zánik členství v družstvu. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2023, roč. 69, č. 1, s. 59-74. ISSN: 0323-0619
Issue Date: 2023
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85153960162
http://hdl.handle.net/11025/51890
ISSN: 0323-0619
Keywords: družstvo;nucený zánik členství v družstvu;konkurs;oddlužení;exekuce;vyloučení
Keywords in different language: cooperative;forced termination of cooperative membership;bankruptcy;debt relief;execution;expulsion of a member
Abstract: Tato vědecká studie se zabývá problematikou jednotlivých způsobů nuceného zániku členství v družstvu. Studie je psána podle právní úpravy obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění novel provedených zákony č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb., jež nabyly účinnosti 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021. Konkrétně se rozebírají jednotlivé způsoby nuceného zániku členství v družstvu, kterými jsou konkurs, oddlužení, exekuce a vyloučení člena.
Abstract in different language: This scientific study deals with the issue of individual methods of forced termination of membership in a cooperative. The study is written according to the legislation contained in Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (Act on business corporations), as amended by Act No. 33/2020 Sb. and No. 163/2020 Sb., which entered into force on 1. 7. 2020 and 1. 1. 2021. Specifically, the individual methods of forced termination of membership in a cooperative are analysed, which are bankruptcy, discharge of debt, execution, and expulsion of a member.
Rights: © autor
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dvořák_Iurid_69_1_0059.pdf233,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD