Title: Povinnosti člena statutárního orgánu při úpadku korporace
Other Titles: Obligations of a member of the statutory body in case of bankruptcy of the corporation
Authors: Mifek, Jan
Citation: MIFEK, J. Povinnosti člena statutárního orgánu při úpadku korporace. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 3, s. 29-38. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51911
ISSN: 1210-8278
Keywords: statutární orgán;povinnosti člena statutárního orgánu;úpadek obchodní korporace;insolvenční správce;incidenční řízení;správa obchodních korporací.
Keywords in different language: statutory body;duties as a member of the statutory body;bankruptcy of a commercial corporation;insolvency practitioner;indirect proceedings;administration of commercial corporations.
Abstract: Příspěvek pojednává o povinnostech člena statutárního orgánu obchodní korporace v případě, že tento člen přispěl porušením svých povinností k úpadku takové korporace. Rozbor bude věnován předchozí úpravě v porovnání s úpravou stávající. Dále bude věnován prostor předpokladům uložení takových zvláštních povinností, opomenuta nebude ani povaha soudního řízení o uložení těchto zvláštních povinností.
Abstract in different language: The contribution deals with the duties of a member of a commercial corporation's statutory body where that member has contributed by breaching his duties to the bankruptcy of such a corporation. The analysis will be devoted to the previous adjustment compared to the adjustment become. Furthermore, space will be given to the preconditions for imposing such special obligations, nor will the nature of court proceedings for the imposition of such special obligations be disregarded.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mifek - OP 3 2023.pdf5,95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD