Title: Critical Points Properties of Ordinary Differential Equations as a Projection of Implicit Functions Using Spatio-Temporal Taylor Expansion
Other Titles: Vlastnosti kritických bodů obyčejných diferenciálních rovnic jako projekce implicitních funkcí pomocí časoprostorové Taylorovy expanze
Authors: Skala, Václav
Citation: SKALA, V. Critical Points Properties of Ordinary Differential Equations as a Projection of Implicit Functions Using Spatio-Temporal Taylor Expansion. In Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022. Cham: Springer, 2022. s. 197-204. ISBN: 978-3-031-10449-7 , ISSN: 0302-9743
Issue Date: 2022
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85135073069
http://hdl.handle.net/11025/51913
ISBN: 978-3-031-10449-7
ISSN: 0302-9743
Keywords: kritické body;vizualizace vektorových polí;numerické metody;obyčejné diferenciální rovnice;parciální diferenciální rovnice;iImplicitní funkce;radiální bazické funkce
Keywords in different language: critical points;vector fields visualization;numerical methods;ordinary differential equations;partial differential equations;implicit functions;radial basis functions
Abstract: Tento příspěvek popisuje nový přístup k formulaci kritických bodů ODR a PDE pomocí implicitní formulace jako t-varianty skalární funkce pomocí Taylorova rozvoje. Obecná podmínka pro kritické body jsou odvozeny a specifikovány pro t invariantní případ. Očekává se, že dané nové vzorce vedou ke spolehlivější detekci kritických bodů zejména pro velké 3D získávání dat proudění tekutin, které umožňují vysoká 3D vektorová komprese a jejich reprezentace na radiální bázi funkce (RBF).
Abstract in different language: This contribution describes a new approach to formulation of ODE and PDE critical points using implicit formulation as t-variant scalar function using the Taylor expansion. A general condition for the critical points is derived and specified for t invariant case. It is expected, that the given new formulae lead to more reliable detection of critical points especially for large 3D fluid flow data acquisition, which enable high 3D vector compression and their representation using radial basis functions (RBF).
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skala 978-3-031-10450-3_15.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD