Title: Vliv společenské situace na interakci mezi vojákem a okolím
Authors: Žatkovič, Jakub
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Lužný Dušan, Prof. PhDr. Dr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51981
Keywords: stigma;cejch;voják;společenská situace;labelling
Keywords in different language: stigma;brand;soldier;social situation;labelling
Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá vlivem společenské situace na interakci mezi vojákem a jeho okolím. Jako společenskou situaci jsem pro svou práci zvolil válku na Ukrajině a zaměřuji se na to, jak tato situace ovlivňuje interakci mezi vojákem a jeho okolím. Snažím se také analyzovat pohled vojáků a lidí z jejich okolí na vnímání vojáků ve společnosti v návaznosti na válku na Ukrajině. Hovořím také o tom, zda být vojákem je stigma nebo cejch. Provedl jsem kvalitativní výzkum, během kterého jsem realizoval polostrukturované rozhovory s vojáky a lidmi z jejich okolí. Data získaná z těchto rozhovorů jsem poté analyzoval.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on influence of social situation on iteraction between a soldier and his surroundings. I have chosen the war in Ukraine as the social situation, where i focus on how this situaton influences iteraction between a soldier and his surroundings. I am also trying to analyse soldiers' and other people's point of view on percieving of soldiers in society in response to the war in Ukraine. I also talk about whether being a soldier is a stigma or a brand. I did a quantitive research during which I did semi-structured dialogues with soldiers and people around them. I analysed the data I earned from these dialogues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zatkovic_final.pdfPlný text práce638,31 kBAdobe PDFView/Open
Kalvas_BP_ved_Zatkovic.pdfPosudek vedoucího práce276,87 kBAdobe PDFView/Open
Zatkovic 2023.pdfPosudek oponenta práce92,53 kBAdobe PDFView/Open
ZATKOVIC.PDFPrůběh obhajoby práce65,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.