Title: Právní postavení zaměstnance v českém a německém pracovním právu a vliv práva Evropské unie
Other Titles: Legal status of employees in Czech and German labour law and the influence of European Union law
Authors: Lencová, Eliška
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52466
Keywords: pracovní právo;závislá práce;ochrana zaměstnanců;rovné postavení;německé pracovní právo;právo evropské unie;ochrana slabší strany;zákaz diskriminace;prameny práva;kolektivní pracovní právo;směrnice;nařízení
Keywords in different language: labor law;dependent work;employee protection;equal status;german labor law;european union law;protection of the weaker party;prohibition of discrimination;sources of law;collective labor law;directives;regulations
Abstract: Diplomová práce se věnuje právnímu postavení zaměstnanců v českém a německém pracovním právu a vlivu práva Evropské unie. Cílem je najít, porovnat a rozebrat rozdíly v postavení zaměstnanců podle českého a německého pracovního práva a popsat vliv práva Evropské unie na jejich postavení. Stěžejní část práce se věnuje ochraně postavení zaměstnanců nejprve v obecné rovině a poté se zaměřením na vybrané skupiny zaměstnanců ve specifickém postavení, které je může znevýhodňovat oproti ostatním zaměstnancům.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the legal status of employees in Czech and German labor law and the influence of European Union law. The aim is to find, compare and analyze the differences in the position of employees according to Czech and German labor law and to describe the influence of European Union law on their position. The core part of the work is devoted to the protection of the position of employees first in general and then with a focus on selected groups of employees in a specific position that may put them at a disadvantage compared to other employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lencova_Eliska_2023.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Lencova-1.pdfPosudek vedoucího práce85,55 kBAdobe PDFView/Open
Lencova-2.pdfPosudek oponenta práce293,87 kBAdobe PDFView/Open
Lencova Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce295,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.