Title: Rozhodčí řízení vedené u ICSID a opravné prostředky po vydání rozhodčího nálezu v rozhodčím řízení u ICSID
Other Titles: Arbitration before ICSID and post-Award Remedies in ICSID Arbitration
Authors: Havlíčková, Dominika
Advisor: Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52471
Keywords: spory mezi investory a státem;investor;stát;investiční arbitráž;subjektivita;diplomatická ochrana;icsid;řízení u icsid;opravné prostředky - zrušení;výklad;revize;doplnění nálezu;oprava.
Keywords in different language: disputes between state and investor;investor;state;investment arbitration;subjectivity;diplomatic protection;icsid;proceedings before the icsid;post-award remedies - annulment;interpretation;revision;supplementary decision;rectification.
Abstract: Tématem mé diplomové práce je Rozhodčí řízení vedené u ICSID a opravné prostředky po vydání rozhodčího nálezu u ICSID. Toto téma jsem si vybrala, protože se jedná o zajímavé téma, které dosud nebylo zpracováno v českém jazyce. V úvodu práce přibližuje spory mezi investory a státy. Aby mohl být přiblížen spor mezi investorem a státem, jsou vysvětleny pojmy subjektivita a diplomatická ochrana. Poté se práce zabývá dvoustrannými dohodami o mezistátní ochraně investic , nazývanými BIT. Ještě předtím však pojednává o smlouvách o přátelství, vzájemné spolupráci a plavbě (FCN). Poté se přesouváme k hlavní části práce, která se zabývá Střediskem pro řešení sporů z investic při Světové bance. Práce pojednává jak o samotném Středisku, tak především o řízení, které před ním probíhají. Druhá část práce pojednává o opravných prostředcích, které Úmluva umožňuje využít po vydání konečného rozhodčího nálezu. Tato část práce vyjmenovává jednotlivé opravné prostředky, které poté blíže přibližuje. Největší důraz je kladen na zrušení nálezu nebo jeho části. Je to z toho důvodu, že využití tohoto opravného prostředku znamená nové řízení ve věci.
Abstract in different language: The subject of my thesis is arbitration conducted before the ICSID and post-award remedies at the ICSID. I chose this subject because it is an interesting topic on which there is no literature in the Czech language yet. In the introduction, the thesis explains the nature of disputes between investors and states. In order to explain the nature of the investor-state dispute, the concepts of subjectivity and diplomatic protection are explained. The thesis then goes on to cover bilateral agreements between states on investment protection, known as BITs. Before that, however, it deals with treaties of friendship, cooperation and navigation (FCN). We then move on to the main part of the paper, which deals with the World Bank's International Centre for Settlement of Investment Disputes. The thesis describes both the Centre itself and, in particular, proceedings before it. The second part of the thesis deals with the remedies that the Convention allows for after a final arbitral award has been issued. This part of the thesis lists and then elaborates on the various remedies. The greatest emphasis is placed on annulment of an award or part of it. This is because the use of this remedy implies that a new hearing of the case will take place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
230331 -Diplomova prace.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova -oponent.pdfPosudek oponenta práce199,16 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova- vedouci.pdfPosudek vedoucího práce169,72 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce294,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.