Title: Pozorování a žitý svět: pohyb jako klíčový aspekt autopoiesis sociálních systémů dle Niklase Luhmanna
Other Titles: Observation and the Living World: Motion as a Key Aspect of an Autopoiesis of Social Systems by Niklas Luhmann
Authors: Romanutti, Marcel
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Lužný Dušan, Prof. PhDr. Dr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52481
Keywords: niklas luhmann;sociální systémy;autopiesis;pozorování;pohyb
Keywords in different language: niklas luhmann;social systems;autopoiesis;motion;observation
Abstract: Tato diplomová práce čtenáři přibližuje teorii sociálních systémů z perspektivy a pojetí Niklase Luhmanna, a to zejména v kontextu perpektivy fenoménů pozorování a pohybu jako základních atributů zabezpečujících proces autopoiesis. Autor zkoumá vztahy tvořené fenomény pozorování a pohybu s žitými sociálními systémy, pojednává o dialektice koncepcí a teorií, které se vzájemně doplňují, inspirují, ale též i popírají. Komplementarita existujících vědeckých přístupů či též i paradigmat tak tvoří základní pohon pomyslného pohybu vědeckého poznání týkajícího žitých sociálních světů.
Abstract in different language: This thesis introduces the reader to social systems theory from the perspective and concepts of Niklas Luhmann, especially in the context of the phenomena of observation and motion as basic attributes that ensure the process of autopoiesis. The author explores the relationships formed by the phenomena of observation and motion with lived social systems, discussing the dialectic of concepts and theories that complement, inspire, but also contradict each other. The complementarity of existing scientific approaches or even paradigms thus forms the basic drive of the imaginary movement of scientific knowledge concerning lived social worlds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Romanutti Marcel 2023.pdfPlný text práce428,16 kBAdobe PDFView/Open
formular-k-hodnoceni-diplomove-prace-posudek-vedouciho MR.pdfPosudek vedoucího práce114,94 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti 2023.pdfPosudek oponenta práce77,01 kBAdobe PDFView/Open
ROMANUTI.PDFPrůběh obhajoby práce42,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.