Title: Autismus a překlad
Other Titles: Autism and translation
Authors: Štancová, Kateřina
Advisor: Váně Jan, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52482
Keywords: porucha autistického spektra;překlad;nesouměřitelnost;mnohočetnost;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: autism spectrum disorder;translation;incommensurability;multiplicity;qualitative research
Abstract: Překlad je součástí všech společností a kultur, kdy jeho úlohou je nejen zprostředkovávat komunikaci mezi rozdílnými světy, ale také dosažení porozumění ke zdánlivě uzavřeným kulturám. Autismus jako vývojová porucha představuje uzavřený svět, který je nesouměřitelný se světem majoritní společnosti. V mé diplomové práci jsou proto diskutovány takové oblasti, jako je uzavřenost autismu spojená s projevy lidí s autismem a dále také to, jak se uzavřenost autistického světa promítá do překladu mezi autistou a neautistou (rodiče, učitelé, osobní asistenti). Práce je inspirována studiemi Fernanda Delignyho, který na základě své zkušenosti s autistickými dětmi představuje, jak se překlenuje nesouměřitelnost světů v souměřitelnost. Na základě polostrukturovaných rozhovorů diskutuji, jak dochází k překladu mezi autistou a neautistou a jak se vytváří společný a sdílený svět mezi nimi.
Abstract in different language: Translation is part of all societies and cultures, where its role is not only to mediate communication between different worlds, but also to achieve understanding in seemingly closed cultures. Autism as a developmental disorder represents a closed world that is incommensurable with the world of mainstream society. My thesis therefore discusses areas such as the closedness of autism related to the manifestations of people with autism, as well as how the closedness of the autistic world is transmitted between autistics and non-autistics (parents, teachers, personal assistants). The diploma thesis is inspired by the studies of Fernand Deligny, who, based on his experiences with autistic children, presents how the incommensurability of the worlds is bridged into commensurability. Based on semi-structured interviews, I discuss how translation occurs between autistics and non-autistics and how a common and shared world is created between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stancova_DP.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Mgr23 Stancova -JV.pdfPosudek vedoucího práce341,05 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Stancova_DP_OP.pdfPosudek oponenta práce98,85 kBAdobe PDFView/Open
STANCOVA.PDFPrůběh obhajoby práce49,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.