Title: Proměna principu smluvní svobody ČR pod vlivem evropské integrace.
Other Titles: Transformation of the principle of contractual freedom of the Czech Republic under the influence of European integration.
Authors: Novotný, Jiří
Advisor: Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
Referee: Hurdík Jan, Prof. JUDr. DrSc.
Grmelová Nicole, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52727
Keywords: evropská unie;dcfr;občanské právo;směrnice;smlouva;smluvní principy
Keywords in different language: european union;dcfr;civil law;directives;contract;contractual principles
Abstract: Předkládaná disertační práce se zabývá vlivem evropského ekonomického procesu na proměnu principu smluvní svobody. Za primární či základní cíl evropské integrace lze označit závazek členských států vytvářet vnitřní trh, jako oblast bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Jedním z nástrojů, kterým se Unie snaží dosáhnout společných integračních cílů, jsou směrnice, jejichž adresáty jsou jednotlivé členské státy Unie. Prostřednictvím zmíněných směrnic však může docházet k ovlivnění principů vnitrostátního práva členského státu.
Abstract in different language: The presented dissertation deals with the influence of the European economic process on the transformation of the principle of contractual freedom. The primary or basic goal of European integration can be characterized as the commitment of member states to create an internal market, as an area without internal borders, in which the free movement of goods, people, services and capital is ensured. One of the instruments with which the Union tries to achieve common integration goals are directives addressed to the individual member states of the Union. However, the principles of national law of a member state may be influenced by means of the aforementioned directives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOVOTNY_DISERTACE_2022_01_19.08.2022.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Novotny.pdfPosudek oponenta práce515,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novotny.pdfPrůběh obhajoby práce1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.