Title: Zefektivnění provádění výrobních procesů v rámci organizační přípravy výroby
Authors: Novikov, Konstantin
Referee: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Cidlinová Anna, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52766
Keywords: tpv;výrobní proces;efektivita;vizualizační nástroj;metodika
Keywords in different language: technical preparation of production;production process;efficiency;visualization tool;methodology
Abstract: Disertační práce se zabývá tématem moderními vizualizačními nástroji a jejich využitím v průmyslové praxi, především v rámci technické přípravy výroby. Práce je koncipována tak, že z počátku obsahuje rešerši současného stavu poznání ve zkoumané oblasti. Na základě rešeršní části je definována užší oblast výzkumu a jsou stanoveny cíle a hypotézy práce. V další části je definován postup výzkumu, který vede k návrhu metodiky pro zefektivnění provádění výrobních procesů v rámci organizační přípravy výroby. V rámci návrhu metodiky budou nalezeny charakteristiky výrobních procesů, které mají vliv na výběr vhodného vizualizačního nástroje pro provádění budoucího výrobního procesu. Dále bude zkoumán vztah Proces -Nástroj tak, aby bylo možné sestavit multikriteriální funkci a logiku použití moderních vizualizačních nástrojů. Práce končí ověřením navržené metodiky a definováním přínosů, které tato práce přináší jak v teoretické rovině, tak i v oblasti praktického uplatnění metodiky v průmyslových podnicích. Výsledná metodika by měla sloužit výrobním podnikům jako pomoc při rozhodování o nasazení moderních vizualizačních nástrojů v rámci organizační přípravy výroby.
Abstract in different language: The dissertation deals with the topic of modern visualization tools and their use in industrial practice, especially in the technical preparation of production. The work is designed in such a way that from the beginning, it contains a survey of the current state of knowledge in the researched area. On the basis of the research part, a narrower area of research is defined and the goals and hypotheses of the work are determined. In the next part, the research procedure is defined, which leads to the design of a methodology for making production processes more efficient as part of the organizational preparation of production. As part of the design of the methodology, the characteristics of the production processes will be found, which influence the selection of a suitable visualization tool for the implementation of the future production process. Furthermore, the Process-Tool relationship will be investigated so that it is possible to construct a multi-criteria function and the logic of using modern visualization tools. The work ends by verifying the proposed methodology and defining the benefits that this work brings both on a theoretical level and in the field of practical application of the methodology in industrial enterprises. The resulting methodology should serve manufacturing companies as an aid in deciding on the deployment of modern visualization tools as part of the organizational preparation of production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novikov_22.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni skolitele.pdfPosudek vedoucího práce570,01 kBAdobe PDFView/Open
Posudok Novikov oponent Holla.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Protokol z obhajoby DisP_Novikov.pdfPrůběh obhajoby práce633,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.