Title: Návrh pětifázového trakčního motoru pro použití s injektáží třetí harmonické složky
Other Titles: Design of the five-phase traction motor for the third harmonic component injection
Authors: Kreissl, Martin
Advisor: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52875
Keywords: návrh elektrického stroje;elektromagnetický návrh;vinutí;trakční motor;vícefázový stroj;pětifázový motor;rotor s permanentními magnety;injektáž harmonické složky
Keywords in different language: electric machine design;electromagnetic design;winding;traction motor;multiphase machine;five-phase motor;permanent magnet rotor;harmonic component injection
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem pětifázového trakčního elektrického motoru se speciální konstrukcí rotoru umožňující využití injektáže třetí harmonické složky proudu. První část práce obsahuje rešerši řešení elektrických motorů uzpůsobených k provozu s injektáží třetí harmonické složky. Druhá část práce obsahuje analytické řešení kompletního elektromagnetického návrhu trakčního motoru. Ve třetí části je analyzována simulace provozu motoru s injektáží třetí harmonické složky proudu. V závěru jsou shrnuty poznatky z analytického návrhu stroje a z jednotlivých simulací provozu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of a five-phase traction electric motor with a special rotor design enabling the use of injection of the third harmonic component of the current. The first part of the thesis contains a search for solutions for electric motors adapted to operate with an injection of the third harmonic component. The second part of the work contains the analytical solution of the complete electromagnetic design of the traction motor. The third part analyzes the simulation of engine operation with an injection of the third harmonic component of the current. In the conclusion, findings from the analytical design of the machine and individual operation simulations are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Kreissl.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce62,58 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,82 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.