Title: Bossing v ošetřovatelství
Other Titles: Vertical violence in the nursing profession
Authors: Winnová, Aneta
Vaňková, Milena
Citation: SIMBARTL, Petr, RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. 8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, 24. listopadu 2022, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 4-13.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/52957
ISBN: 978-80-261-1112-2
Keywords: vertikální násilí;ošetřovatelství;syndrom včelí královny;šikana;všeobecná sestra;intenzivní péče
Keywords in different language: bossing;bullying;queen bee syndrome;nurse;nursing;intensive care
Abstract: Téma bossing v ošetřovatelství je v současné době intenzivně diskutovaným tématem zahraničních studií. Do české literatury tato problematika začíná teprve pronikat, existuje minimum studií zabývající se problematikou šikany, ve které je iniciátorem vedoucí pracovník. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá definicí základních pojmů, v dalších kapitolách jsou uvedeny příčiny vzniku bossingu, jeho formy a důsledky a je zde zmíněn i legislativní rámec dané problematiky. Stěžejními kapitolami jsou bossing v ošetřovatelství a syndrom včelí královny. Empirická část bude formulována jako kvalitativní výzkum a zmapuje zkušenosti všeobecných sester s bossingem. Sběr dat bude probíhat formou polostrukturovaných rozhovorů. Osloveny budou všeobecné sestry pracující v nemocnici.
Abstract in different language: The topic of vertical violence in nursing is currently intensively discussed in foreign studies. Nevertheless, in the Czech literature, we can only find the first few references, and there are a minimum of studies dealing with the issue of bullying in which the initiator is a senior employee. This diploma thesis consists of two parts. The theoretical part defines the basic terms, subsequently the causes of bossing, its forms and consequences are presented in the following chapters. We also included the legislative framework of this issue here. Bullying in nursing and queen bee syndrome represent the critical chapters of this thesis. In the empirical part, we will perform qualitative research. We aim to map the experiences of general nurses with bossing. Data will be collected using the form of semi-structured interviews addressing mainly general nurses working in the hospitals.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fzs-sbornik2022-4-13.pdfPlný text240,72 kBAdobe PDFView/Open
fzs-sbornik2022-uvod+tiraz.pdfPlný text426,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.