Title: Population Ageing in Portugal and Pension Measurements
Other Titles: Stárnutí populace v Portugalsku a penzijní opatření
Authors: Pokorný, Jan
Citation: POKORNÝ, J. Population Ageing in Portugal and Pension Measurements. PERSPECTIVES - Journal on economic and social issues, 2023, roč. 9, č. 1, s. 53-64. ISSN: 1339-8245
Issue Date: 2023
Publisher: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53041
ISSN: 1339-8245
Keywords: stárnutí populace;důchod;příspěvek;Portugalsko;mechanismus indexace
Keywords in different language: population ageing;pension;contribution;Portugal;indexation mechanism
Abstract: Stárnutí portugalské populace je jedno z nejvyšších v Evropské unii. Sociální stát a jeho vývoj jsou ovlivněny historickým vývojem, politickou nestabilitou 20. století a vysokou úrovní křesťanství. Veřejné důchodové systémy ji promítají do příspěvkových i nepříspěvkových systémů. Tato studie si klade za cíl popsat portugalský veřejný důchodový systém s měřením udržitelnosti. Cíl je naplněn na základě literární rešerše. Měření jsou zaměřena na předčasné starobní důchody, mechanismus valorizace a důchodový věk. Nejdůležitější je mechanismus důchodového věku, který vede k finanční udržitelnosti v době, kdy míra nezaměstnanosti osob v předdůchodovém věku není vysoká. Mechanismus indexace zahrnuje dva parametry, kdy se ekonomická situace odráží jako rozdělení příjmů. Má pozitivní vliv na mezigenerační solidaritu. Meritokracie je však oslabena. Jedná se tedy o volbu mezi těmito parametry.
Abstract in different language: The Portuguese population ageing is one of the highest in the European Union. The welfare state and its development are affected by the historical development, political instability of the 20th century, and the high level of Christianity. The public pension schemes reflect it in contributory and non-contributory schemes. This study aims to describe the Portuguese public pension scheme with sustainability measurement. The aim is fulfilment based on the literature review. The measurements are focused on early retirement pensions, the indexation mechanism, and retirement age. The most important is the retirement age mechanism which leads to financial sustainability when the unemployment rate of pre-retirements is not high. The indexation mechanism includes two parameters when the economic situation is reflected as income distribution. It has a positive effect on intergenerational solidarity. However, meritocracy is weakened. Thus, this is a choice between these parameters.
Rights: © ISMPO
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pokorný_J_Population Ageing in Portugal and Pension Measurements.pdf693,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD