Title: VOPOZA: Oprávnění advokáta vyhledávat, prověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení podruhé - aktuální souvislosti
Other Titles: VOPOZA: Authorization of an advocate to search, examine, introduce and propose evidence in the criminal procedure for the second time - current context
Authors: Kocina, Jan
Vepřek, Jakub
Citation: KOCINA, J. VEPŘEK, J. VOPOZA: Oprávnění advokáta vyhledávat, prověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení podruhé - aktuální souvislosti. Bulletin advokacie, 2023, roč. Neuveden, č. 3, s. 57-59. ISSN: 1210-6348
Issue Date: 2023
Publisher: Česká advokátní komora v Praze
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53042
ISSN: 1210-6348
Keywords: advokát;oprávnění advokáta;důkazy;trestní řízení;obhajoba;přípravné řízení
Keywords in different language: advocate;authorization of advocate;evidence;criminal procedure;defence;pre-trial procedure
Abstract: Autoři, jako členové Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů a na základě pověření tohoto výboru publikovali v Bulletinu advokacie před více než dvěma lety článek „Oprávnění advokáta vyhledávat, prověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení“. Jeho účelem bylo připomenout odborné veřejnosti, nejen tedy členům advokátního stavu, ve stručnosti povahu, obsah a mantinely tohoto oprávnění, a to včetně práva „kontaktovat za účelem zjištění informací sloužících k obhajobě klienta též svědka již vyslechnutého v přípravném řízení, jehož výslech přichází v úvahu v dalších stadiích trestního řízení, zejména v hlavním líčení“. Ze zjištění výboru vyplývá, že mezi odbornou veřejností stále není dostatečně rozšířeno povědomí o předmětném oprávnění. Proto autoři považují za potřebné některé závěry výše uvedeného článku připomenout a dále poukázat na aktuální souvislosti, k čemuž byli opětovně pověřeni výborem.
Abstract in different language: Authorized by the Committee for specialized assistance and protection of interests of advocates (VOPOZA) and being members of this committee, the authors have published an article about the topic of "Authorization of an advocate to search, examine, introduce and propose evidence in the criminal procedure" two years ago. Its aim was to remind not only the members of Bar Association but all legal professinals, about the character, content and limits of this authorization including the right "to contact the already interrogated witness in the pre-trial, whose interrogation is possible even during following phases of criminal procedure, especially during the trial, in order to find information for the defence of client". The Committee has discovered that there is still not enough awareness about this authorization among the specialists in the field. That is why the authors together with the committee consider necessary to bring the conclusions of the aforementioned article to mind and point out the current context.
Rights: © Česká advokátní komora
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pdf24_merged.pdf3,65 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD