Title: Dobré mravy v obchodněprávních vztazích
Other Titles: Principles of morality in civil and commercial matters
Authors: Kocina, Jan
Citation: KOCINA, J. Dobré mravy v obchodněprávních vztazích. Bulletin advokacie, 2023, roč. Neuveden, č. 6, s. 28-30. ISSN: 1210-6348
Issue Date: 2023
Publisher: Česká advokátní komora v Praze
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53043
ISSN: 1210-6348
Keywords: dobré mravy;obchodněprávní vztahy;zneužití práva;princip právní jistoty
Keywords in different language: principles of morality;civil and commercial matters;abuse of rights;principle of legal certainty
Abstract: Článek se zabývá možností, zda v obchodněprávních vztazích může být aplikován s ohledem na charakter těchto vztahů tzv. korektiv dobrých mravů. Z ustálené soudní judikatury delší dobu vyplývalo, že v obchodněprávních vztazích by neměl být aplikován princip, že právní úkony či právní jednání v těchto vztazích by mohly být v rozporu s dobrými mravy. S přihlédnutím ke konkrétním posuzovaným případům bude věnována pozornost judikatuře k § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a to v návaznosti na možnost přiměřené aplikace judikatury i ve vztahu k § 8 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Abstract in different language: The article discusses the possibility of principle of morality corrective application in civil and commercial matters regarding the character of these matters. The uniform body of case law has been showing that the principle of possible immorality of legal actions in civil and commercial matters should not be applied. Considering the particular discussed cases the article focuses on the case law of Section 3, par. 1, of Act n. 40/1964 Coll., Civil Code as a follow-up to the possibility of appropriate application of case law even in the relation to Section 8 Act n. 89/2012 Coll., Civil Code.
Rights: © Česká advokátní komora
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pdf24_merged (1).pdf3,54 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD