Title: Návrh silového obvodu třífázového střídače pro studentský projekt elektrické čtyřkolky
Other Titles: Electric Quad Inverter Design
Authors: Šanda, Jakub
Advisor: Štěpánek Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53290
Keywords: elektrická čtyřkolka;třífázový střídač;mosfet;výkonové ztráty;emrax 188-mv-lc;cab450m12xm3;simulace výkonových ztrát;matlab;simulink;plecs;solidworks;vodní chlazení;výpočet chladiče;simulace chladiče.
Keywords in different language: electric quad;3-phase inverter;mosfet;power losses;emrax 188-mv-lc;cab450m12xm3;simulation of power losses;matlab;simulink;plecs;solidworks;liquid cooler;cooler calculation;cooler simulation.
Abstract: Cílem této práce bylo vybrat klíčové komponenty pro třífázový střídač, navrhnout schéma a vodní chlazení s ohledem na elektromotor EMRAX 188-MV-LC a zkonstruovat a experimentálně ověřit základní funkce navrženého střídače. Práce začíná stručným úvodem do problematiky řízení třífázových měničů a výpočtem výkonových ztrát MOSFET prvků. Dále je zde na základě vypočítaných proudů a parametrů baterie vybrán výkonový modul CAB450M12XM3, pro který jsou analyticky vypočítány výkonové ztráty při 3 různých spínacích frekvencí. Dále následuje popis vytvořené simulace, jejíž výstupem jsou výkonové ztráty vybraných polovodičových prvků. Simulace je vytvořená tak aby odpovídala předběžné vizi řízení elektrické čtyřkolky a to vektorové řízení motoru se sinusovým PWM řízením měniče s injektovanou třetí harmonickou. Poté je vybráno vodní čerpadlo na základě analytického výpočtu. Následně je provedena simulace již vyrobeného chladiče, na který jsou přivedeny výkonové ztráty získané analytickým a simulačním postupem. Po porovnání výsledků simulací chladiče je ještě provedena optimalizace chladiče z důvodu snahy o zlepšení rozložení teploty pod výkonovými prvky umístěnými na chladiči. Nakonec jsou zde vybrány důležité komponenty měniče a to kondenzátor, budiče výkonových prvků a čidla pro měření proudu. Výsledkem práce je tedy specifikace měniče a chladicího systému pro projekt elektrické čtyřkolky s rozšířením o simulaci regulace a řízení celého systému a simulacemi pro chladič výkonových prvků.
Abstract in different language: The aim of this work was to select key components for a 3-phase inverter, to design a scheme and water cooling regard to the EMRAX 188-MV-LC electric motor, and to construct and experimentally verify the basic functions of the designed inverter. The work begins with a brief introduction to the issue of controlling 3 phase inverters and calculating the power losses of MOSFET elements. Furthermore, based on the calculated currents and battery parameters, the CAB450M12XM3 power module is selected for which the power losses at 3 different switching frequencies are analytically calculated. The following is a description of the created simulation, the output of which are the power losses of selected semiconductor elements. The simulation is created in such a way that it corresponds to the preliminary vision of the control of the electric quad, that is vector control of the motor with sine PWM control of the inverter with injected third harmonics. Then the water pump is selected based on the analytical calculation. Subsequently, a simulation of the already manufactured cooler is carried out, to which the power losses obtained by the analytical and simulation procedure are applied. After comparing the results of the cooler simulations, the cooler is further optimized in order to improve the temperature distribution under the power elements located on the cooler. Finally, the important components of the inverter are selected here, namely the capacitor, power element drivers and sensors for current measurement. The result of the work is the specification of the converter and the cooling system for the electric quad bike project with an extension to the simulation of regulation and control of the entire system and simulations for the cooler of the power elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_J_Sanda.pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,36 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,54 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce42,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.