Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorČerná, Marie
dc.contributor.refereeAichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-13
dc.date.accessioned2023-08-02T10:43:35Z-
dc.date.available2021-10-4
dc.date.available2023-08-02T10:43:35Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier89457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53324-
dc.description.abstractPráce se věnuje konstrukčním činnostem s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. První část je věnována technické výchově a její realizaci v pracovních činnostech. Dvě následující kapitoly blíže specifikují konstrukční činnosti a materiály pro jejich realizaci. Čtvrtá část charakterizuje žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a zdravotní postižení. Následující kapitola obsahuje deset námětů na konstrukční činnosti a jejich realizaci. Zahrnuje i stručnou charakteristiku daných tříd a žáků, kteří ji navštěvují. Každý z námětů obsahuje komentáře žáků a mé osobní komentáře. V závěru práce jsem se věnovala rešerši vybraných materiálů, které byly využity při realizaci daných námětů. Cílem práce bylo čtenáři přiblížit konstrukční činnosti a specifika žáků se SVP na ZŠ. Taktéž vytvoření námětů na konstrukční činnosti pro cílovou skupinu a následná jejich realizace. Dalším z cílů práce bylo hodnocení výrobků žáků a jejich práce. A v neposlední řadě je potřeba zmínit rešerše pomůcek pro podnětnou a efektivní výuku, které byly k realizaci námětů využity.cs
dc.format93, i
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectspeciální vzdělávací potřebycs
dc.subjectčlověk a svět prácecs
dc.subjecttechnické vzdělávánícs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectkonstrukční činnostics
dc.subjectkonstrukční materiálycs
dc.titleKonstrukční činnosti s žáky se speciálně vzdělávacími potřebamics
dc.title.alternativeConstructive activities of pupils with special educational needsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on construction activities for pupils with special educational needs. The first part is devoted to technical education and its implementation in work activities. Next two chapters specify the construction activities and materials for their implementation. The fourth part characterizes pupils with special educational needs and disabilities. Following chapter contains ten themes and their implementation. It also includes a brief description of the classes and the pupils attending them. Each of these themes include comments from the pupils and my personal comments. The end of the thesis contains research of materials and tools that were used in the implementation of mentioned themes. The aim of the thesis was to introduce construction activities and specifics of pupils with SEN in primary school. Also, the creation of themes for construction activities for the target group and their subsequent implementation. Another aim of the thesis was to evaluate the pupils' products and their work. Finally, it is necessary to mention the research of tools for conditional and effective teaching that were used to implement the themes.en
dc.subject.translatedspecial educational needsen
dc.subject.translatedman and the world of worken
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedtechnical educationen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedconstruction activitiesen
dc.subject.translatedconstruction materialsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Cerna Marie.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce56,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,96 kBAdobe PDFView/Open
Cerna-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce271 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.