Title: Konstrukční činnosti s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
Other Titles: Constructive activities of pupils with special educational needs
Authors: Černá, Marie
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Aichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53324
Keywords: speciální vzdělávací potřeby;člověk a svět práce;technické vzdělávání;základní škola;konstrukční činnosti;konstrukční materiály
Keywords in different language: special educational needs;man and the world of work;primary school;technical education;primary school;construction activities;construction materials
Abstract: Práce se věnuje konstrukčním činnostem s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. První část je věnována technické výchově a její realizaci v pracovních činnostech. Dvě následující kapitoly blíže specifikují konstrukční činnosti a materiály pro jejich realizaci. Čtvrtá část charakterizuje žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a zdravotní postižení. Následující kapitola obsahuje deset námětů na konstrukční činnosti a jejich realizaci. Zahrnuje i stručnou charakteristiku daných tříd a žáků, kteří ji navštěvují. Každý z námětů obsahuje komentáře žáků a mé osobní komentáře. V závěru práce jsem se věnovala rešerši vybraných materiálů, které byly využity při realizaci daných námětů. Cílem práce bylo čtenáři přiblížit konstrukční činnosti a specifika žáků se SVP na ZŠ. Taktéž vytvoření námětů na konstrukční činnosti pro cílovou skupinu a následná jejich realizace. Dalším z cílů práce bylo hodnocení výrobků žáků a jejich práce. A v neposlední řadě je potřeba zmínit rešerše pomůcek pro podnětnou a efektivní výuku, které byly k realizaci námětů využity.
Abstract in different language: This thesis focuses on construction activities for pupils with special educational needs. The first part is devoted to technical education and its implementation in work activities. Next two chapters specify the construction activities and materials for their implementation. The fourth part characterizes pupils with special educational needs and disabilities. Following chapter contains ten themes and their implementation. It also includes a brief description of the classes and the pupils attending them. Each of these themes include comments from the pupils and my personal comments. The end of the thesis contains research of materials and tools that were used in the implementation of mentioned themes. The aim of the thesis was to introduce construction activities and specifics of pupils with SEN in primary school. Also, the creation of themes for construction activities for the target group and their subsequent implementation. Another aim of the thesis was to evaluate the pupils' products and their work. Finally, it is necessary to mention the research of tools for conditional and effective teaching that were used to implement the themes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Cerna Marie.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce56,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,96 kBAdobe PDFView/Open
Cerna-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce271 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.